Указания за издаване на Удостоверение за тежести на имот

Заявление за издаване на вписвания, отбелязвания и заличавания за имот може да подаде всеки. В заявлението се сочат данните на лицето, което го подава, като се прилага квитанция за платена държавна такса. Ако молбата се подава от пълномощник, прилага се и пълномощното и се сочат и данните на упълномощителя.

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ДЪЛЖАТ СЛЕДНИТЕ ТАКСИ:

  • 30/тридесет/ лева за издаване в срок от три работни дни
  • 10/десет/ лева за издаване в срок от седем работни дни

За всеки отделен имот се подава отделно заявление /независимо, че повече имоти могат да са придобити въз основа на един акт/. При съсобствен имот се подава заявление за целия имот с посочване на всички съсобственици с три имена и ЕГН.

Идеалните части не съставляват самостоятелен имот. Те се сочат в заявлението и се удостоверяват заедно с имота, към който прилежат.

Всички полета в заявлението се попълват като имотът се описва с актуални данни /идентификатор, актуален административен адрес,  № на имота по действуващия сега регулационен план, граници и други/.

Границите на имот са винаги имоти / а не съседи/. 

Списъкът на райони с одобрена кадастрална карта се намира на официалния сайт на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Справка за имот се прави по персоналната партида на собствениците и техните праводатели, с оглед на което са и изискуемите като приложения към заявлението документи.

Собствениците на имота и техните праводатели / бивши собственици/ за целия период на справката, се обозначават с три имена и ЕГН / БУЛСТАТ за лица без ЕГН или ЛНЧ/. В случай на придобиване на имота в режим на СИО се сочат и данните и на съпруг/ата на участващ в акта. При попълване на бланката в полето „ИМОТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА:“ се сочат сегашните собственици с настоящите им данни / а не записаните в акта/, а правоприемството се удостоверява със съответните документи – удостоверение за наследници, удостоверение за идентичност на имената и т.н..

Датата на придобиване на имота /посочена в придобивния акт/ формира периода на проверката – за справка за т.нар. „10 години“ следва да се установи историята на имота с посочване на всички собственици, изписани в заявлението с три имена и ЕГН или ЕИК, съответно фирмено дело както и номерата на нотариалните актове, с които е прехвърлено правото на собственост за повече от 10 години, съобразно придобиването на собствеността.

Към заявлението се прилагат копия на придобивни актове удостоверяващи правото на собственост, само когато тези актове не са вписани, както и документи удостоверяващи правоприемство при прехвърляне или при наследяване – удостоверения за наследници, откази от наследство, бракоразводни решения и други. За поземлени имоти, за които има промяна на регулационните номера след придобиването се прилага и актуална скица с отразена идентичност.

Когато актовете са вписани, в заявлението тези актове се посочват изрично като се описва № на вписването на всеки един от тях – № на акта, входящ регистър, вид и номер на книга.

Данните от вписването се намират в карето в горния десен ъгъл  „Служба по вписванията“ на нотариалния акт – за актовете след 1998г., или под записа „НОТАРИАЛЕН АКТ“ за актовете преди 1998г.

При наличие на разлика в описаните в нотариалния акт данни и настоящите такива  се прилагат съответните удостоверения за идентичност на административен адрес, заповед за промяна на регулационния план, предходни и настояща скици и други.

При проверка за имот, за който няма запис в нотариален акт /в новоизграждаща се сграда например/ посочват се номерата на акта за придобиване на поземления имот, в който се изгражда сградата, или на акта за учредяване на право на строеж, и се прилагат разрешение за строеж, удостоверение за степен на завършеност, площо/ценообразуване като границите се описват  съобразно архитектурния проект. При наличен запис за имот  и последваща промяна – прилага се копие на екзекутивна документация.

При справка за новообразуван имот се посочва №, том, книга и година на акта на придобиване и се прилагат съответните заповеди за извършена регулационна процедура.

Всички приложени копия на документи се заверяват от молителя  „Вярно с оригинала“ и подпис.

При констатирана непълнота в преписката, съдията по вписванията оставя същата „Без движение“ и указва в какво се състои нередовността.

Службата по вписванията уведомява своевременно молителя на посочения от него в заявлението телефон за връзка за отстраняване на констатирана от съдията по вписвания нередовност по преписката.

Разпореждане за изготвяне на Удостоверението за тежести се издава след отстраняването на пропуска или доокомплектоване на преписката с указаните документи.

Такси по нередовни преписки не се възстановяват.

Сроковете за издаване на удостоверения по регистрирани заявления се броят от момента на разпореждането на съдията по вписванията за изготвяне.

Източник:  обявление в Агенция по вписванията

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнение в Указания за издаване на Удостоверение за тежести на имот

  1. NEVENA каза:

    Kak se sformira data za dokument za tejesti,ako e pusnat sutrinta ot sledvadtiq den li se broqt 7 dena

    1. Щебетовска каза:

      Здравейте, стандартния срок за издаване на удостоверението за тежести е 7 работни дни. Започвате да броите от следващия ден от който сте подали заявлението за издаването му. Служителката в Агенция по вписвания ще отбележи върху платежното нареждане /един екземпляр остава за Вас/ датата на получаване. Получаването става след 10,30 часа.