Наредби свързани с имоти
ноември 9, 2012

Наредби свързани със ЗУТ НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи… Вижте повече


НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти    Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ,… Вижте повече