НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството   Приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ,… Вижте повече


НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
ноември 9, 2012

     НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти    Приета с ПМС № 325 от 6.12.2006 г., обн., ДВ,… Вижте повече