нап удостоверение Удостоверение по чл.87 за наличие или липса на данъчни задължения
април 25, 2012

Обновена на 24.04.2016г. ДОПК: Удостоверение по чл.87 се издава от НАП. Ако сте физическо лице или едноличен търговец този документ може да извадите от съответната… Вижте повече


Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти – от началото на 2010г.
март 21, 2012

Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти /изменения от началото на 2010г./ Повод за настоящия материал са последните изменения на редица данъчни… Вижте повече


Извадка от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ-изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.
март 21, 2012

Раздел I, Местни данъци, (изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) “ Чл.4 (2) (Изм. – ДВ, бр. 105… Вижте повече


ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В СИЛА ОТ 01.01.2010г.
март 21, 2012

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В СИЛА ОТ 01.01.2010г. Промени в необлагаемите доходи • Не са облагаеми: доходите, придобити през данъчната година от… Вижте повече