Общи условия

В качеството си на администратор на лични данни (обработващ лични данни) и съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан за краткост „ОРЗД”) и приложимото законодателство за защита на личните данни, декларираме че ще обработваме Вашите лични данни, посочени по-горе, за  следните цели:

– администриране на трудовоправни отношения;

– администриране на договорни отношения: обработване на лични данни на лица преди сключване на договор за услуга и по повод изпълнение на задължения към клиенти по възникнали договорни правоотношения, включително и лични данни, получени въз основа на договор с възложители, клиенти, доставчици и партньори.

Запознайте се с пълното съдържание на Общите  условия ТУК