Давност - топлофикация, софийска вода, електроразпределителни дружества Давност – Топлофикация, Софийска вода, Електроразпределителни дружества

Знаете ли какви са гражданските ви права? До 01 януари 2014 година е срокът, в който ако отправите молба до НАП, ще може да се… Вижте повече


ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ и МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРЕДОСТАВЕНИ / ПОЛУЧЕНИ ПАРИЧНИ ЗАЕМИ В срок до 30 април в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се декларират предоставените/получените парични… Вижте повече


Закон за туризма беше гласуван и одобрен от Народното събрание

Окончателният вариант на Закон за туризма беше гласуван след дълго обсъждане. Целта е, документа да помогне да се намали административната тежест за бизнеса и да… Вижте повече


Подлежат ли на отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК конститутивните нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот или този ред е приложим само за констативните нотариални актове, с които се удостоверява право на собственост върху недвижим имот?

Каква е разликата между конститутивните нотариални актове и констативните нотариални актове и как ВКС тълкува следния въпрос: Подлежат ли на отмяна по реда на чл.537,… Вижте повече


Допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен срок по чл.79, ал.2 ЗС от влизане в сила на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, или необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно чл.79, ал.1 ЗС?

По повод запитвания относно моето мнение за давностни срокове касаещи придобиването на имоти предоставям едно тълкувателно решение на ВКС на РБ от 15.11.12г. за следния… Вижте повече


Приложение 1 - Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи 2013 Новите промени в Закона за бюджета на ДОО за 2013г. – осигурителен доход и пенсии

На 05.12.12г. е приет  новия ЗАКОН (изменения) за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. Основните акценти са: месечния… Вижте повече