Зелени площи – озеленяване , разрешение за строеж, застрояване, чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО

С послание да не отсичаме дървета, да не строим в парковете жилищни сгради  и кафенета, да не хвърляме отпадъци посред улицата нека се разходим в ЗУТ и в Наредба на СОС за изграждане и опазване на зелената система.

Съгласно НАРЕДБА Приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на СОС като Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община, в озеленените площи е допустимо само застрояването по чл. 12 от ЗУЗСО.

Чл. 12. В устройствените зони и в самостоятелните терени на зелената система след обществено обсъждане се допуска застрояване за:

1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;

2. поддържане на зелената система;

3. спортно-атракционни дейности и детски площадки;

4. обслужване на посетителите.

Всички дълготрайни декоративни дървета, намиращите се в границите на населените места в София, независимо от собствеността на имотите, се картотекират. Може да се премахват вече съществуваща дървесна растителност само с писмено разрешение от общинските органи по озеленяване, а Разрешение за строеж ще получите след представяне на разрешение за премахване на дърветата, които са засегнати от строителството и няма как да останат в парцела. Преди започването на строителството, и след завършването му общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове.

Дълготрайна декоративна растителност, според закона,  са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

Проектите за ПУП трябва да са придружени от справка за картотекираната растителност, а също и от геодезическо заснемане.

Специализираните служби по озеленяване към районите заверяват заснемането и експертното становище на дървесната растителност в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране.

При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси, застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП на СО.

………………………………….

Чл. 22. от ЗУТ: (1) В квартали и в големи урегулирани поземлени имоти застрояването може да бъде комплексно с разполагане на групи от сгради с различно предназначение, свободно стоящи или свързани.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Площите между сградите при комплексното застрояване се устройват като паркове и градини, места за паркиране или подземни паркинги и площадки за игра.

(3) В жилищни и курортни комплекси комплексното застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни урегулирани поземлени имоти.

(4) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с режим на комплексно застрояване. Проектите за планове за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.

(5) (Нова – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) Проектите по ал. 4 не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси.

(6) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 65 от 2004 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При урегулиране на поземлени имоти в съществуващите квартали с комплексно застрояване, отстоянията между новопредвидените сгради и съществуващите сгради се определят по правилата за комплексно застрояване. Плътността и интензивността на застрояване в такива имоти не може да надвишава определените с плана параметри за съответната устройствена зона при спазване на показателите и за отделните квартали в зоната. Предназначението на терени, находящи се в един квартал, не може да бъде променяно с цел уплътняване на застрояването, ако не са постигнати нормативите за зелени площи, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1.

(7) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2004 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване се определят прилежащи площи към съществуващите сгради по правилата и нормативите, определени в наредбата по чл. 13, ал. 1, които се урегулират като поземлени имоти. Останалата незастроена част от кварталите, в т. ч. поземлените имоти, за които не може да се предвиди застрояване по правилата на ал. 6, се урегулира като озеленена площ за широко обществено ползване и се вписва в публичния регистър по чл. 63, ал. 1.

………………………………….

Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност. Становището удостоверява дали има растителност в имота или не.

Малко отклонение: Подробният устройствен план се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него. С плановете за регулация се определят напречните профили на улиците с предвиденото озеленяване и сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, ако има такива извън уличната регулация. С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза.

Заснемането и становището се заверяват от специализираните служби по озеленяване към районните администрации.

При заверяване на заснемането общинските служби изразяват становище, дават препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън рамките на имота.

Заверените заснемане и становище се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.

Молбата за издаване на виза за проектиране за строежи и всички случаи на свободно застрояване с плътност над 25% се придружава от заверено заснемане и становище.

Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е представено геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.

Когато  визата е издадена от главния архитект на района – заверката на заснемането и на становището се извършва от специализираните общински служби.

Когато визата е издадена от главния архитект на СО – заверката на заснемането и на становището се извършва от директора на ДЗС.

Собствениците на имоти, предвидени по общ или подробен устройствен план за зелени площи нямат право да премахват или увреждат дървета и храсти, освен ако тези дървета не са болни и представляват опасност. Премахването е за сметка на собствениците.

При  строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването на дърветата и озеленяването може да се премахне растителноста само след одобряване на инвестиционния проект.

Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от Кмета на СО или оправомощено от него длъжностно лице. Това става въз основа на експертно становище.  Срокът на валидност на разрешенията е две години.

Заявление (молба) за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност се подава до кмета на района, на чиято територия се намира растителността.

Заявлението се подава от собственика на имота, председателя на ОС и ЕС, от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица.

Към заявлението се прилага копие от: документ за собственост, одобрен инвестиционен проект, решение на ОС и ЕС, квитанция за внесена такса или др. документи.

След тази кратка разходка в законите и наредбите, нека споменем и още нещо:

Въпреки малките глоби и наказания, ако разхождате кучето си в парка, в зелени площи, в детски площадки, ако  развеждате кучето си или други домашни животни в зелени площи или не събирате техните екскременти трябва(да, ТРЯБВА, защото за съжаление  все още не съм чула или видяла това да се случи) да бъдете глобен до 500лв. Същата глоба дължите и ако замърсявате зелените площи с отпадъци от всякакво естество.

Ако разпоредите или отсечете, изкорените, унищожте или увредите дълготрайна растителност, зелена площ, паркова територия и др. без писмено разрешение на компетентния орган дължите глаба от 1000лв. до 5000лв.

Освен глоба, дължите обезщетение в размер достатъчен за възстановяване на причинените щети освен ако не възстановите щетите доброволно в определен от службите срок.

Нека пазим България, не само София,  чиста и зелена! Земята днес е това, което завещаваме утре на децата си. 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.