Облагат ли се с данък дарения на жилища и наследства на имоти?

ДАРЕНИЯ

Съгласно действащото законодателство, по-специално Закон за местните данъци и такси, „обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Относно придобите по безвъзмезден начин недвижими имоти(имущества) – те  подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение. Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

При дарение на имущество, както и в случаите когато „подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения“,  данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 ( Общинският съвет определя с наредба размера на данъците  при условията, по реда и в границите, определени със ЗМДТ), както следва:

  1. от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
  2. от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в т. 1.
  3. При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
  4. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Данък не плащат за придобитите имущества държавата и общините, образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, БЧК и др.
 При извършване на сделка за покупко-продажба на недвижими имот (жилище, апартамент, гараж, ателие и т.н) нотариуса изисква документ удостоверяващ, че е платен данъкът. Това е Удостоверението за данъчна оценка. Такова се издава, само ако са платени данъците за имота.

Агенция по вписванията в 7-дневен срок уведомява съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.

НАСЛЕДСВА

Съгласно Закона за местните данъци и такси „С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.“

Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

При откриване на наследство данъчно задължените лица  или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя.

Важно е да се отбележи, че подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.