Застраховките. Застрахователният кодекс – регламентирано пожелание към застрахователите.

Напоследък доста се говори за различните видове застраховки и по-специално застраховка-имущество. Дали да застраховаме имота си? Коя застраховка да изберем? Какво трябва да направим за да опазим нашето движимо или недвижимо имущество? Как стои въпроса при ипотекиран имот, който едновременно с ипотекирането сме застраховали?

Най-добрите практики безспорно са заложени в Застрахователния кодекс. Обаче кодекса не е закон. Избирайте внимателно и прецизно Вашият застраховател. Запознайте се в детайли с договора, който Ви се предлага.
Със застрахователния договор се покриват рискове касаещи недвижими имоти, в това число сгради и намиращите се в тях вещи, при условие че се застраховат със същия договор. Рисковете, които покриват застрахователните компании са много – кражби взлом, наводнения, спукани тръби и течове в апартамента, неплащане на наеми от наематели, всякакво имущество в жилищата – ценни вещи, техника и т.н.
Застраховката осигурява парично покритие-обезщентение при настъпване на т.нар. застрахователно събитие (пожар, бедствие, кражба, наводнение, земетресение и по-горе изброените).
Застрахователната сума е тази сума, с която може да си закупите имущество със същото качество като това, което е претърпяло предвидени по застрахователния договор щети (действителна стойност) или сума, с която да възстановите имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка. Това е така наречената – възстановителна стойност.
Тоест , „Застрахователна сума“ (лимит на отговорност) е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.”
Разбира се – застрахователя , съгласно Застрахователния кодекс има право да направи оглед на недвижимия имот или имущество с цел установяване на действителната му стойност. Когато има щета на имот, отново се прави оглед от застрахователен агент с цел установяване размера на щетата.
Важно е да спазите предвидените срокове за уведомяване на Вашия застраховател при настъпване на застрахователно събитие. Съгласно:
„ Чл. 206. (1) При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да уведоми застрахователя, освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок.
(2) Срокът за уведомяване по договора не може да бъде по-кратък от три дни от узнаването. При застраховки срещу рисковете от кражба или грабеж срокът за уведомяване по договора не може да бъде по-кратък от 24 часа от узнаването.
(3) Застрахователят има право да откаже плащането, ако застрахованият не е изпълнил задълженията си в сроковете по ал. 1 и 2 с цел да попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, или неизпълнението е направило невъзможно установяването им от застрахователя.”
От друга страна, застрахователят е длъжен да плати на застрахования съответното застрахователно обезщетение в договореният срок между страните. Като този срок не може да бъде по-дълъг от 15 дни и започва да тече от деня, в който сте уведомили застрахователя.


„Застраховане на имущество“ е застраховка срещу: пожар и природни бедствия.
Тоест: всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
Други щети на имущество са – всяка щета или загуба, нанесена на имущество, предизвикана от градушка или измръзване и всякакво друго събитие, като кражба.

Как стои въпроса когато сме ипотекирали имота си и едновременно с това сме го застраховали в някоя от застрахователните компании?
Когато теглите кредит от банка с цел покупка на недвижим имот, обикновенно и стандартно банката ви задължава да направите застраховка на имота. Обикновенно застраховката се прави в полза на банката. Ваше задължение е, при настъпване на определени събития срещу, които сте застраховали недвижимия си имот да уведомите банката-кредитор и застрахователя. Следва да заведете щета при Вашия застраховател и той на свой ред да се отзове за да удостовери и заснеме събитието. Обезщетението се превежда на банката-кредитор, а тя на свой ред го предоставя на кредитополучателя. С получените средства се извършва ремонт на имота или друго действие за предотвратяване на щетата. Това е накратко. Разбира се, важно е какво е заложено в застрахователния договор.
Застраховки „Кредити и гаранции“ са застраховки „Кредити” включващи:
– обща неплатежоспособност;
– експортни кредити;
– продажби с разсрочено плащане;
– ипотеки;
– селскостопански кредити.
И застраховки „ Гаранции” разделящи се на преки и косвени.

Напоследък се заговори за въвеждането на задължителна застраховка за имот. Това би улеснило държавата, тъй като на практика обезщетения на пострадали от земетресениия и наводнения е невъзможно да бъдат изплатени в размер покриващ щетата. Но въпроса е всеобхватен и от него възникват множество други въпроси, които на този етап е трудно да намерят своя отговор. Един от тези въпроси е, дали ако се приеме като задължителна застраховката за недвижимите имоти, гражданите ще могат сами да избират застрахователя или не. Друг въпрос, който възниква е, как ще се изчисляват обезщетенията и какви рискове ще са включени. Какви ще са изключенията, които няма да са включени и покрити от полиците?

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.