Санирането на панелки – дали мисията е възможна и каква е цената

Териториален обхват –Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,Велинград, Видин, Враца, Габрово,Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра,Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

ИЗИСКВАНИЯ:

–          проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.

КОИ СГРАДИ СА ДOПУСТИМИ:

Допустими от техническа гледна точка са всички сгради, за които след техническо обследване на сградната конструкция в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите чл. 169, ал. 1, т. 1 и за които независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия в съответствие с Допълнителните разпоредби на Наредба 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни зони, в техническото обследване е дадена положителна оценка за сеизмична осигуреност. Техническото обследване се заплаща на 100% от оперативната програма.

Кандидатстването за саниране ще става на два етапа:

ЕТАП 1 – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА

ЕТАП 2 – ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Етап 1

Заявлението се подава пред проектния мениджър, избран за съответния район или в съответната община. За да се подаде това заявление не е необходимо да има регистрирано Сдружение на собствениците. То може да се подаде от етажната собственост и представлява декларация за заявения интерес от страна на етажната собственост.

Необходимо е съгласието на поне 67% от собствениците на имоти (самостоятелни обекти – апартаменти, жилища, ателиета). Съгласието се оформя в протокол/и на Общото събрание, който включва решение за кандидатстване на сградата за обновяване и упълномощаване на лице да подаде Заявление за интерес и подкрепа.

Протоколът от общото събрание на етажната собственост е неразделна част от заявлението. В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя под протоколните решения.

Ако сградата отговаря на формалните критерии и съответно е одобрено заявлението  се стартират следните стъпки:

–          изготвяне на индикативен бюджет на сградата и разпределение на разходите на всеки собственик на самостоятелен обект (от проектния мениджър);

–          изготвяне на справка за начина на финансиране от страна на собствениците на самостоятелни обекти (от проектния мениджър);

–          създаване на Сдружение на собствениците, ако до този момент не е налично (по реда на Закона за управление на етажната собственост с помощта на проектния мениджър);

–           необходимо е да се проучат  възможностите за кредитиране и решаване на проблеми с неплатежоспособни собственици на имоти.

При наличие на неплатежоспособни собственици на имоти, за които е достигнато до решение (поемане на разхода за сметка на Сдружението на собствениците, на помощ от общината, друго), то следва да се отрази в протокола.

Етап 2

Това е етап, в който се подава заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

За подаване на това заявление най-общо е необходимо наличието на регистрирано

Сдружение на собствениците и събрани 500 лв. за всеки самостоятелен обект.

Ако са налични всички нужни документи и заявлението бъде одобрено се сключва споразумение между  Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Сдружението на собствениците.

При одобрена сграда и сключено споразумение се изготвя:

–           техническо обследване, което установява дали сградата/блок секцията е конструктивно устойчива и технически паспорт.

Ако сградата е конструктивно устойчива се извършва обследване за енергийна ефективност.

Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват на 100% от оперативната програма.

В ТЕКСТА, ИЗЛОЖЕН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Е ЗАПИСАНО И ПО-ДОЛНОТО:

Ако се установи,че сградата е конструктивно неустойчива и са необходими конструктивни мерки, тези мерки собствениците следва да изпълнят със свои средства на 100%. Ако собствениците не разполагат със средства да изпълнят конструктивните мерки, те могат да се откажат от по-нататъшно участие в проекта. Тази причина се приема за обективна. Собствениците получават безплатно техническото обследване и техническия паспорт. На собствениците се възстановяват вече преведените по сметка на МРРБ 500 лева. Ако собствениците имат възможност да финансират конструктивните мерки, се извършва обследване за енергийна ефективност.

След сключване на споразумението с МРРБ собствениците следва да осигурят 30% от техния дял. Остатъкът от сумата, като се приспаднат предварително събраните 500 лв. от всеки апартамент, трябва да бъде преведен преди възлагане на строително-монтажните работи.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРИ И РЕНОВИРА В БЛОКА / СГРАДАТА:

Допустими дейности за финансиране са топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване, включващо следните поддейности:

–          подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

–           топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

–          основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собственици на самостятелни обекти, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект,

–          изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;

–          ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

–           ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция (жилищната сграда);

–          инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собственик на самостоятелен обект в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда);

–          газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа;

–          съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда) в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Необходиимо е още да се изготви справка за собствениците на самостоятелни обекти в блок/сграда.

Тази справка съдържа идентификация на самостоятелните обекти, предназначение и застроена площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците, в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти); Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда/блок. Попълва се от Управителя/ите с информация от книгата/ите на етажната собственост, като съгласието на всеки един от собствениците с посочената информация се удостоверява с подпис в справката.

Кандидатстване за кредит/гаранция на собственик на имот/сдружението на собствениците  пред Фонд жилищно обновяване и осигуряване на обезпечение на кредита кредит/гаранция.

Решението  се взема, когато всички или част от собствениците  на имоти имат намерение да кандидатстват за кредит пред Фонд жилищно обновяване. На базата на информацията за пакетните предложения на Фонд жилищно обновяване, събранието обсъжда възможността да кандидатства за колективен или индивидуални кредити. Изготвя се и списък на нуждаещите се от кредит, изяснява се провизорната сума на търсения кредит. Решение за колективен кредит се приема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението (ЗУЕС чл. 33 ал. 2, т. 3). В този случай, добре е да се дискутира и изясни, респективно приеме решение по въпроса за осигуряване на необходимото обезпечение.

Решенията, свързани с колективен кредит могат да бъдат оформени в отделен протокол, както е целесъобразно, в зависимост от нуждата.

КАКВО Е: Сграда/блок секция

ОТГОВОР: Строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

КАКВО Е: Жилищна сграда

ОТГОВОР: Сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ).

КАКВО Е: Многофамилна жилищна сграда

ОТГОВОР: Сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ) и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.

КАКВО Е: Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост

ОТГОВОР: Обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение (съгласно ЗУЕС).

КАКВО Е: Сдружение на собствениците

ОТГОВОР: Юридическо лице (създадено по реда на ЗУЕС), за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост. Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране.

КАКВО Е: Фонд за жилищно обновяване

ОТГОВОР: Финансова институция (избрана по реда и условията на ЗОП) предоставяща заеми и гаранции на Сдружението на собствениците или на собственик на имот. Фонд жилищно обновяване ще подпомогне собствениците при осигуряването на 50%, когато не разполагат със собствени средства, за внедряване на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в техните сгради.

Използвана е информация от МРРБ.

 

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.