Узаконяване на незаконни пристройки. Законен и незаконен строеж.

Съществуващ строеж, изграден до 07.04.87г. без строителни книжа, но допустим по действащите ПУП, правила и нормативи е търпим строеж. Съгласно §16, ал.1  от ПР на ЗУТ тези строежи не подлежат на премахване и забрана за ползване. Могат да се прехвърлят нотариално след представяне на Удостоверение по § 16, че строежът е търпим, което се вади от Техническа служба на съответната община. Необходимо е удостоверението да е пълно за да се ползва с доказателствена сила при евентуални административни производства – освен в него да е записано кога е изпълнен строежът, да съдържа и материалноправните изисквания, че строежът  е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове, че са спазени правилата и нормативите, действали по време на извършването на строежасъгласно разпоредбите на ЗУТ. Тоест трябва да съдържа удостоверителен текст относно търпимостта на строежа.

Свързана информация: КАКВО ТРЯБВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – (§ 16 от ДР на ЗУТ) и за ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ НА СТРОЕЖ?

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.