КОГА ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ НЕ СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК? ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ.

За какво е тази статия?
Данъците – облагането с данъци върху недвижими имоти, деклариране на имот при закупуването му, срокове за подаване на данъчна декларация по чл.14  от ЗМДТ, какво е жилищен имот съгласно ЗУТ,  дължите ли данък ако сградата е сертифицирана съгласно Закона за енергиина ефективност.

ЖИЛИЩЕН ИМОТ съгласно закона се определя като имот, който трябва да служи за задоволяване на жилищни нужди.
Съгласно чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ не се облага данъчно закупуването или продажбата на ЕДИН недвижим имот, като срока от закупуване и последваща продажба не е по-малко от три години. Съгласно същия член от закона не се облагат дънъчно до ДВА имота ако периода от придобиване и продажба на същите не е по-малък от пет години.
Всяко жилище съгласно ЗУТ трябва да отговаря на определени от закона изисквания – трябва да има самостоятелен вход, кухня или кухненски бокс, складово помещение, което може да е в имота или извън него.

Съгласно Закона за собствеността „при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.
Може да се уговори частите на сградата, които обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на лицата, чиито помещения обслужват.
Общите части не може да се делят.”

Следователно идеалните части в сградите не са обект, част от самостоятелен обект и собствеността върху тях не може да се прехвърля самостоятелно. Това става винаги с прехвърлянето на имота (обект), който се продава.
Идеалните части, общи за всички собственици на имоти, са данъчно облагаеми и тези задължения се включват при продажбата на недвижимия имот.

В данъчната декларацията, която всики собственик подава към съответната данъчна общинска служба по местоадрес на имота, подробно се описват характеристиките на имота, съответния процент идеални части от земята върху, която е построена сградата и съответня процент идеални части от общите части на сградата, за които по-горе става въпрос.

Междувпрочем, срокът за подаване на декларацията по чл.14 от ЗМДТ  е двумесечен и започва да тече от момента на придобиване на имота. Срокът е шестмесечен ако имота е придобит по наследство. В зависимост от данните, които сте декларирали в последствие се определя данъчната оценка на имота и таксата за смет.     Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели, което означава че ако две или повече лица са собственици на един имот, е достатъчно един от тях да подаде декларацията в общината.

Имайте в придвид, че имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от съпрузите, не са съпружеска имуществена общност. Следователно декларация подава този, който е придобил имота.

ОТНОСНО НОВИТЕ СГРАДИ е интересно да се отбележи, че сгради сертифицирани с категирия А по реда на Закона за енергиина ефективност и Наредбата за сертифициране на сгради се ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪК за срок от 10 години, считано от годината следваща издаването на съответния сертификат. Сгради със сертификат Б се освобождават за срок от 5 години.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
Ако имота е основно жилище данъкът се дължи в размер на 50% – т.е. ползавете намаление в размер на 50%.
Съгласно чл.44, ал.6 от ЗМДТ не се облагат с данък имуществата когато придобиването на имот е станало чрез дарение  между роднини по права линия и между съпрузи.

 

ОБОБЩЕНИЕ:
Доходи придобити при продажба на един жилищен имот, със съответните идеални части от общите идеални части от УПИ и процент идеални части от сградата НЕ СЕ облагат данъчно ако е минал  период на три години (или пет години когато имотите са два) между покупката и продажбата им – тоест този доход не подлежи на облагане и деклариране в годишната данъчна декларация по чл.50 и чл.52 от ЗДДФЛ.

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.