НОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАДАСТЪРА

Обновена на 24.04.2016г.

От 19.04.2012г. може да ползвате услугата на АГКК за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по електронен път за получаване на идентификатор на недвижим имот и нанасянето му в кадастралния регистър.
В сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър има секция от където след като изберете категория в зависимост от местонахождението на имота можете да изпратите платежно нареждане или заявление и придружаващите го документи по електронната поща до СГКК-СОФИЯ.
Какво е необходимо да знаете:
За да се възползвате от услугата първо трябва да изтеглите заявление по образец от АГКК, което да попълните и да изпратите. Ще получите отговор и инструкции и информация относоно последващи действия на посочената от вас елекронна поща.
Какво следва:
Необходимо е още да извършите плащане-превод по следната банкова сметка на АГКК, като не забравите да попълните в преводното нареждане/банкова сметка всички необходими атрибути:
………………………………………………………………………………………
IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01
BIC: BNBGBGSD
Българска народна банка
………………………………………………………………………………………
Услугите, предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър, могат да бъдат заплатени и с дебитна или кредитна карта в приемните на СГКК.
Всички услуги предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър може да намерите на сайта на агенцията.
Цените на услугите свързани с получаване на идентификатор на недвижим имот са:
– обикновена услуга – 10лв.
– бърза услуга – 15 лв.
– експресна услуга – 30 лв.
Срокове за издаване:
– обикновена услуга – 3 дни
– бърза услуга – 1 ден
– експресна услуга – 4 часа(само за услуга, за която заявлението е подадено в приемната на СГКК );

Примерен изглед на документ УДОСТОВЕРЕНИЕ за идентификатор на имот

ЗА КАКВО СЛУЖАТ ДАННИТЕ ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА:
Данните от кадастралната карта служат за издаване на скица на имот, необходима за сделка с недвижим имот пред нотариус.
Скиците имат давност от шест месеца.
Освен скици, данните от кадастралната карта служат и за създаване на устройствени планове, за инвестиционни проекти, за справки пред различни инстанции.

Кадастралната карта и кадастралните регистри съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

 Кадастралната карта:

съдържа границите на недвижимите имоти – поземлен имот, сграда, включително изградена в груб строеж и самостоятелен обект в сграда. Схемите на самостоятелните обекти в сграда отразяват взаимното разположение на самостоятелните обекти по етажи, но не съдържат данни за точното им пространствено положение и размери.

За собственици на апартаменти в жилищни блокове и кооперации Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат данни не само за поземлените имоти, УПИ и сградите, но и за всички самостоятелни обекти на собственост – апартаменти, магазини, ателиета, гаражи, офиси и друга недвижима собственост. При издаване на скица собствениците задължително представят документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот.

Преди сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот, собствениците трябва да проверяват има ли влезли в законна сила кадастрална карта и кадастрални регистри, тъй като за нотариалния акт, (който според предварителния договор следва да бъде сключен в някакъв срок), ще е необходима скица с правилно отразени данни за имота и собствеността върху него.

В територия с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, за извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот – поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, се изисква скица на поземления имот или сградата, или схема на самостоятелния обект в сграда. Скицата (схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Скицата (схемата) съдържат данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Какво е идентификатор на недвижим имот?

Идентификаторът е уникален номер (ЕГН на имота), който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот. За сграда – към идентификатора на поземления имот, в който попада сградата се добавя и номера на сградата, а за самостоятелен обект в сграда – идентификаторът включва и номера на самостоятелния обект.
Всеки недвижим имот е еднозначно определен на територията на страната с идентификатора си. Идентификаторът представлява уникален номер, който всеки имот получава в зависимост от територията – населеното място, земеделските земи, горите и т.н.

Въпроси и контакт с СГКК към АГКК:
ГР. СОФИЯ 1618
кв. “ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.