Централен кредитен регистър (ЦКР)

Информация за ЦКР ще намерите в сайта на БНБ. Всички банкови кредити се регистрират в единна система наречена Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална он-лайн информация за задлъжнялоста на кредитополучателите. Тя показва начинът, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. Под „начин на обслужване” на задължението тук трябва да се разбира дали то се обслужва своевременно (т. нар. „редовен или коректен платец”) или се допускат просрочия (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем.. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция.

Не навреме погасяваните кредити попадат в различни групи
Допуснатите просрочия се класифицират в ЦКР в няколко групи, според времето на забавата. Те са следните:

 • Редовни кредити (експозиции)

Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато забавата е оправдана и е допусната случайно.

 • Кредити (експозиции) под наблюдение

Това са кредитите, при които са натрупани просрочени плащанияпо главницата или лихвите, като просрочието е в рамките на 31-60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени.

 • Нередовни кредити (експозиции)

За такива се считат кредитите с натрупани просрочени плащанияпо главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.

 • Необслужвани кредити (експозиции)

Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащанияпо главницата или лихвите със забава над 90 дни. Заемите с този статут са т.нар. „съдебни вземания”, които са в предмет на съдебно производство.

Необслужваният кредит е пречка при кандидатстване за нов
Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополучателят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си. Разбира се, тази невъзможност води до забава в плащанията, респ. това се отразява в ЦКР. Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансиране. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на  клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок не по-дълъг от 5 работни дни. Същевременно ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита.

Колко време отнема да се смени статуса в ЦКР
Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. За юридически лицанеобходимият срок за промяна на статута от нередовен на редовен платец е най-малко от 6 месеца до 1 година. Срокът се определя в зависимост от  начинът на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). За физически лицатози срок е по-малък и се състои от един месец, след като погасяването е било извършено в срок.

Как да си проверим кредитната задлъжнялост

Ако кредитополучател желае да получи справка от регистъра за размера на оставащото задължение, той трябва да подаде искане за изготвяне на справказа кредитна задлъжнялост. Справката може да бъде издадена от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. Ако в нея се съдържа невярна информация единствено банковата институция, подала данните към системата има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седем дневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да осъществи необходимите корекции.

„Свързаните лица” също се вписват в регистъра

Свързани лицаса всички онези, които имат пряко отношениекъм отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си.  Неслучайно кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.

Като заключение бихме посъветвали бъдещите кредитоискатели, кандидатствайки за отпускане на заем да не се прикрива информация за текущите задължения, както и за свързаните с тях лица. Невярно декларираните данни са достатъчен мотив за отказ от страна на банката – кредитор.

Източник: moitepari.bg

Въпроси, отнасящи се до  ЦКР

Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо или юридическо лице?

По реда на чл. 21 от Наредба № 22 от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост, включително кои банки и финансови институции са подали информация в системата на регистъра. Централната банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса, съгласно тарифа на БНБ. Таксата се заплаща чрез банков превод по сметка на Българска народна банка:

IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC: BNBGBGSD

Когато информацията се отнася за физическо лице, са необходими следните документи:

 • заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Заявлението се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно;
 • лична карта за идентификация на лицето;
 • в случай че заявлението се подава от друго лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно;
 • за чуждестранни физически лица се посочват лични данни съгласно документ за самоличност, включително единен граждански номер или личен номер на чуждестранно физическо лице;
 • документ за платена такса.

Физическите лица могат да получат справката безплатно веднъж на 12 месеца. За всяка следваща справка се заплаща такса от 10 лева.

Когато информацията се отнася за юридическо лице, са необходими следните документи:

 • заявление по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Подава се лично от лицата, които имат право да го представляват, или от изрично упълномощено от него лице. Ако има повече от двама представляващи, личните данни на останалите се попълват на гърба на заявлението и се подписва от всички;
 • актуално удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или ЕИК на заявителя;
 • в случай че заявлението не се подава от представляващите лица, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно;
 • чуждестранните лица прилагат към заявлението актуален документ за регистрация на юридическото лице – заявител, в легализиран превод на български език, изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, в случай че заявлението не се подава лично. Ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език;
 • документ за платена такса в размер на 50 лева.

 

Документите се подават в деловодството на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1, паричен салон, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.

или

на адрес: Българска народна банка, Централен кредитен регистър, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София.

В заявлението изрично се упоменава адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка.

 

Може ли заявлението за получаване на справка от ЦКР да се подаде по пощата?

Наредба № 22 на Българската народна банка (БНБ) регламентира, че всяко физическо лице има право да получи информация от Централния кредитен регистър за кредитната си задлъжнялост, като подаде писмено заявление до БНБ. Това заявление може да бъде изпратено до БНБ на адрес: София 1000, пл.„Княз Александър I” № 1 и съответно получено от заявителя по пощата. В заявлението се посочва адрес на лицето за изпращане на писмото по пощата с обратна разписка.

 

Какъв е редът за получаване на справка от Централния кредитен регистър за кредитната задлъжнялост на физическо лице, което е починало?

При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната му задлъжнялост чрез попълване на заявление за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ по образец, достъпно на интернет страницата на БНБ или на гишетата на деловодството в паричния салон на БНБ. Ако заявителите – наследници са повече от три лица, данните на останалите заявители – наследници се попълват на второ заявление с данните за същото починало лице. Това заявление може да бъде подадено по следния начин:

 • лично от наследниците на починалото лице на гишетата на деловодството в БНБ. В случай че заявлението не се подава лично от всички наследници, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;
 • по пощата на адрес: София 1000, пл.„Княз Александър I” № 1. В заявлението изрично се упоменава адресът на заявителя за получаване на отговор по пощата чрез обратна разписка.

Към заявлението за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ се прилагат следните документи:

 • копие от удостоверение за наследници за удостоверяване на правото за получаване на справка за починало лице;
 • копие от удостоверение за раждане, когато наследникът е малолетно или непълнолетно лице;
 • копие от удостоверение за настойник/попечител, когато наследникът е малолетно лице;
 • документ за платена такса, в случай че справката е направена повече от веднъж на 12 месеца.

 

В какъв срок се получава информацията от кредитния регистър?

БНБ предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.

 

Как се коригира информация в Централния кредитен регистър?

Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до банката или финансовата институция, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност. В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението банката или финансовата институция е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя. Отговорът се изпраща с копие до БНБ, към което се прилага и копие от заявлението. Ако искането е основателно, банката или финансовата институция извършва корекцията и подава коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър. Банката или финансовата институция не събира такса за разглеждане на заявлението.

 

БНБ не може да извършва корекции на информацията, предоставена от банките и финансовите институции в регистъра.

 

Кой носи отговорност за верността на информацията в регистъра?

Банките и финансовите институции – участници в системата на ЦКР, носят отговорност за верността на данните, подадени към регистъра. Само те могат да извършват корекции на собствените си данни. БНБ не носи отговорност за информацията, подадена към регистъра от участниците в системата на ЦКР.

 

Може ли да се получи справка за трето лице?

Искането и получаването на справка за кредитната задлъжнялост на лице от ЦКР се осъществява лично от лицето – заявител, или чрез изрично упълномощено от него лице.

 

Кога се обновява информацията в Централния кредитен регистър?

Информацията в Централния кредитен регистър се обновява ежемесечно до 15 – 20-то число на месеца, следващ отчетния период.

Например: информацията към 31 юли се обновява към 15 август и обобщава до 20 август.

 

Какви данни се съдържат в справката от ЦКР, която ползват банките и финансовите институции, участници в регистъра?

Справката от ЦКР съдържа информация за:

 • текущото състояние на кредитите – данни към последния отчетен период (месец). Кредитите се представят в обобщен вид, без да е видно от кои отчетни единици са отпуснати. Пример: Лицето има 3 активни кредита в две банки. Тези кредити се показват в 4 разреза – по тип на кредита (банкова гаранция, овърдрафт и т.н.), според категорията им (редовен, необслужван и т.н.), по остатъчен срок до падежа и по договорен срок на кредита. Срокът се разделя до една година и над една година.
 • просрочия по активни и погасени кредити – данните показават за период от пет години назад дали клиентът е имал кредити, категоризирани в категория, различна от „редовен”. Категоризацията на кредитите се извършва от банките и финансовите институции съгласно изискванията на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск.
 • новоразрешени кредити – кредити, подадени след последния отчетен период, като в справката се вижда договореният размер на кредитите.

 

Имал съм просрочия по кредити, които към настоящия момент са погасени (изцяло или частично). Защо просрочията по тези кредити продължават да се отчитат в системата на ЦКР?

Независимо дали кредитите са погасени или не, ако в рамките на последните 60 отчетни периода (в месеци), клиентът е имал кредити, класифицирани в категория, различна от „редовен”, те се отразяват в справката от ЦКР. Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.

Източник: bnb.bg

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.