НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ:

 • Искане за кредит (по образец на банката);
 • Декларация за свързани лица (по образец на банката);
 • Копие от документа за самоличност /лични карти/ на кредитоискателите;
 • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК на името на кредитоискателите, както и на ипотекарните длъжници (собствениците на недвижимия имот), ако са различни от кредитоискателите – издава се от НАП – Национална агенция по приходи по местоживеене;
 • удостоверение за семейно положение на кредитоискателите и собствениците на имота, предмет на обезпечение – издава се от общината по местоживеене;

Освен основните документи, които се изискват за всеки вид кредит, за ипотечните е необходимо да се подготвят още:

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ:

 • служебна бележка, издадена от работодателя, за получен брутен и нетен доход (по образец на банката);
 • копие от трудов договор и анекси към него;
 • копие от трудова книжка;
 • данъчни декларации /по ЗОДФЛ или ЗКПО/;
 • счетоводни отчети /ОПР и Баланс за предходна година и текущ отчетен период/;
 • актуална съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация; регистрация по ДДС
 • документи за платени дължими данъци;
 • граждански договори, договори за възлагане, за управление и контрол, консултантски договори и други;
 • сметки за изплатени суми и служебни бележки за изплатени възнаграждения;
 • документ за размера на пенсията на кредитоискателя/ите, издаден от териториалното поделение на националния осигурителен институт;
 • при доходи от отдаване под наем на недвижими имоти: договор за наем, нотариален акт за собственост на имота отдаван под наем, Разписки, данъчна декларация;

НЯКОИ ТЪНКОСТИ:
В зависимост от предназначението на търсените с ипотечен кредит средства се изискват за подготовка различни ДОКУМЕНТИ, ОТНОСНО НЕДВИЖИМИЯ/ТЕ ИМОТ/И:

ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОТОВО ЖИЛИЩЕ (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ):

 • Предварителен Договор за покупко-продажба;
 • Документи за собственост на имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;

ПРИ КРЕДИТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЖИЛИЩЕ В СТРОЕЖ /”НА ЗЕЛЕНО”/:

 • Предварителен Договор за покупко-продажба;
 • Документи за собственост на имота (Нотариален акт за собственост на терена върху който се строи, Нотариален акт за отстъпено право на строеж, актуална скица и др.);
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
 • Скица – виза за проектиране;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
 • Одобрен архитектурен проект за имота;
 • Удостоверение по чл.181 ал.2 от ЗУТ – за завършен груб строеж;

ПРИ КРЕДИТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:

 • Документи за собственост на имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
 • ПСД (проектно-сметна документация);
 • Скица – виза за проектиране;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво;
 • Одобрен архитектурен проект за имота;
 • Договори за проектиране, надзор, строителство и др.

ПРИ КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩИ НУЖДИ

 • Документи за собственост на имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;

ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОВЪРШВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ:

 • Документи за собственост на имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
 • ПСД (проектно-сметна документация)/ КСС (количествено-стойностна сметка) за предстоящите СМР (строително-монтажни работи), обект на кредита;

ПРИ КРЕДИТ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ:

 • Документи за собственост на имота;
 • Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
 • Кадастрална скица и кадастрална схема /от служба по кадастъра по местонахождение на имота/
 • Пазарна (експертна) оценка изготвена от лицензиран и посочен от банката оценител;
 • Удостоверение от службата по вписванията за наличие/липса на тежести върху имотите;
 • Копие от договора за кредит обект на рефинансиране и погасителен план;
 • Последно извлечение от заемната сметка и др.

Източник: www.creditlink.bg





Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.