Какво представлява Акт 15. Каква е разликата между Акт 16 и Разрешение за ползване?

Какво представлява Акт 15?

Много информация има в Интернет, но нека погледнем в дълбочина какво се съдържа в документа.

Акт 15 е констативен акт за удостоверяване годността за приемане на даден строеж.

Акта констатира:

 • на база издадени строителни книжа и документация дали строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото Разрешение за строеж;
 • дали по време на строителството са съставени нужните актове и протоколи, които се изискват от Наредба №3 от МРРБ;
 • дали са предоставени протоколи от измервания и изпитвания доказващи правилността на изпълнение;

Всички тези констатации подробно са записани по всички части по изпълнение на строежа: част „Архитектура“, част „Конструктивна“, част „Електро“, час „ВиК“, част „ОВ“.

На база констатациите се взима решение дали строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и заповедите в заповедната книга и дали има незавършена работа.

В Акт 15 се описват подробно всички предишни издадени актове по отношение на архитектурно-строителна част:

 • Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния теренс одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа;
 • Акт обр. 6 за приемане на земната основаи действителните коти на извършениете изкопни работи;
 • Акт обр. 7 за приемане на кофраж и армировка, които са толкова на брой колкото са котите на сградата;
 • Акт обр. 12 за приемане на скрити работи /тухлени зидарии, хидроизолация, топлоизолация, гипсова мазилка по стени и тавани, вароциментова мазилка по стети и тавани/;
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията / т.нар. “груб строеж” – сградата има ограждащи стени и покрив. Заедно с Акт 14 се издава и удостоверение по чл. 181 ал. 2 от ЗУТ от общинската администрация/. Всички обекти в сградите вече могат да бъдат предмет на сделка за покупко – продажба на недвижим имот, провото на строеж е упражнено и купувача на имот може да получи нотариален акт удостоверяващ правото му на собственост;

Накрая Акт 15 трябва да е подписан от всички възложители /по суперфицията за учедено право на строеж/, проектанти, строител и строителен надзор.

Какво представлява Акт 16 и каква е разликата между Акт 16 и Разрешение за ползване?

За строежи от 1-ва до 3-та категория (автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, хидротехнически съоръжения др.) се издава Акт 16. Този акт се издава от Държавна приемателна комисия и касае установяване на годността за ползване на строежа (част, етап от него). Въз основа на Акт 16 Дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване.

В случай че проектът Ви се отнася за строежи от 4-та до 5-та категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и др.), не се съставя Акт 16, а се издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, който е издал разрешението за строеж. Строежите се категоризират в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатацията им. Категориите строежи са уредени в чл. 137 от ЗУТ.

Разрешение за ползване – строежи от 1-ва до 3-та категория

Компетентния орган, който въвежда в експлоатация строежи или части от тях съгласно ЗУТ е Началника на ДНСК (РДНСК) за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината (Района) за строежите от 4 и 5 категория. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация – строежи 4-та до 5-та категория

Представят се следните документи:

 • писмено искане от възложителя или от упълномощено от него лице;
 • документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 • окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор;
 • разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно от органа, издал акта (Разрешение за строеж);
 • протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива – прилага се служебно;
 • акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
 • констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация;
 • договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
 • технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
 • актове по специални закони, които са необходимо условие за издаване на разрешение за строеж и/или за въвеждане в експлоатация.
 • документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

Примерно заявление към Столична община може да видите на страницата на АГК.

Срок

7 дневен е срокът, в който компетентния орган издал разрешението за строеж извършва проверка на документите и издава Удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказва издаването му писмено.

Ако има отказ се извършва проверкана място и се съставя констативен протокол. За да има отказ трябва да са налице обстоятелствата по чл.178, ал. 3 от ЗУТ, или да е липсвал строителен надзор когато това е било задължително, или надзор е упражняван от нелицензирано лице за 4 категория, или пък е липсвало техническо ръководство за строежи от 5 категория.

Трябва да се отстранят причините за отказа, след което заинтересования възложител прави писмено искане за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация пак.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.