Промени за кадастралната карта и кадастралните регистри

С новите промени, които се очаква да бъдат приети за кадастъра, се намалява административната тежест за
гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра. Проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра.

Още промени за кадастър

Промени от Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредбата е разработен във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) 

 • подаването на заявления по електронен път и обработката на документи в цифров вид облекчава работата на правоспособните лица по кадастър и на служителите в СГКК.
 • премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи. Данните в кадастъра се създават в цифров вид и се поддържат чрез средствата на информационната система на кадастъра. Информацията, съдържаща се в разпечатаните регистри на хартиен носител от цифрова база данни, не са предмет на последваща обработка, и от тях не се предоставя информация (услуги), което наложи извода, че не съществува необходимост от 3 съхраняването им на хартиен носител.
 • отпада възможността за определяне на площта на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура от правоспособно лице по ЗКИР, по реда на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
 • начинът на определяне на вида на етажа и площта на сградата, определена от границата ѝ в кадастралната карта, се уеднаквяват с правилата, въведени със Закона за устройство на територията. Текстовете се прецизират във връзка с постъпили сигнали за констатирани разлики между застроената площ и броят на етажите на сграда, определени по реда на ЗУТ, и нанесените в кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните. Централизираната база данни за заявителите на услуги създава възможност за заявяване на услуги във всяка СГКК, независимо от местонахождението на имота, за който се иска услугата;

Други предложения по проекта са, че:

 • се въвежда изискването – правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;
 • се премахва изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;
 • се изменят дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;
 • се предлага границите на поземлените имоти, които представляват обекти на пътната и жп инфраструктура, язовири, реки, промишлени обекти, да се определят чрез геодезически измервания в производството по създаване на кадастралната карта, само ако за тях не са предоставени данни, съдържащи се в източниците, посочени в чл. 41 от ЗКИР.
 • са прецизирани изискванията за по – особените и специфични случаи, в които се извършват изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и др.
 • се регламентират изискванията, при които се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри, за отразяване на нови или променени граници на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;
 • условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани.
 • се продължава срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра, необходими за изпълнение на дейностите по § 15, ал. 1, до 31.12.2023 г.
Дата на откриване:25.3.2021 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Регионална политика
Дата на приключване:26.4.2021 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на наредба и мотивите към нея са публикувани на електронните страници на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни.

Инфо: strategy.bg

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.