Промени ЗУТ 2021 – предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи

При облекчени условия ще става вече изграждането на летни кухни, гаражи, оранжерии. Според новите промени в ЗУТ, вече не е нужно издаване на разрешение за строеж от кметствата в населените места за летни кухни, оранжерии с площ до 200 кв. м, парници с временна преносима конструкция, кладенци, а ателиетата вече се считат за жилища. Извършването на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи е облекчена.

Ето какво казва законът по-подробно:

За гаражите

Чл. 43. от ЗУТ: (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За нови сгради необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на урегулирания поземлен имот.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Изключения от разпоредбата по ал. 1 се допускат от органа, който следва да издаде разрешението за строеж, когато нормативно необходимите гаражи и места за паркиране не могат да бъдат осигурени в границите на урегулирания поземлен имот поради технически или нормативни причини, като: размери и/или наклон на урегулирания поземлен имот, хидрогеоложки условия, санитарно-охранителни зони и други при условия, определени в наредбата по чл. 75, ал. 4.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Подземното паркиране в сгради, разположени в съседни урегулирани имоти, може да се осъществява чрез общ достъп, въз основа на договор в нотариална форма, сключен между различните собственици и/или носители на правото на строеж върху съседните урегулирани имоти. Входовете и изходите, местата за маневриране и други, които служат за общо ползване, са общи части на собствениците (съсобствениците) на съседните подземни паркинг-гаражи, които обслужват, и се определят с инвестиционните проекти.

Чл. 46. от ЗУТ:  (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) Второстепенни постройки на допълващото застрояване (летни кухни и леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни) могат да се изграждат в урегулирани поземлени имоти за ниско жилищно или за вилно застрояване.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Второстепенните постройки на допълващото застрояване са с височина до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива. Когато постройките се разполагат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, най-високата част на покрива при калканната стена може да има височина до 3,6 м.

§ 44. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

1. В ал. 1:а) точка 1 се изменя така:„1. постройките на допълващото застрояване, с изключение на постройките, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия и постройките по чл. 151, ал. 1;“

б) създава се т. 3:„3. реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;“

в) създава се т. 6:„6. строежите по чл. 50, т. 1 и т. 2, буква „в“;“

г) създава се т. 17:„17. оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“

2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 17“.3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва служебно по искане на главния архитект на общината.“

Промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради

§ 45. В глава осма, раздел ІІ се създава чл. 147а:

Чл. 147а. (1) Промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи се извършва след издаване на разрешение за промяна на предназначението от главния архитект на общината, при условие че са спазени изискванията на чл. 38 или 39, не се нарушават правилата и нормативите за застрояване и са представени положителни становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение.

(2) Разрешението за промяна на предназначението се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 38 или 39 и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.

§ 47. В чл. 149, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. в случаите по чл. 185, ал. 1 – собствениците и носителите на ограничени вещни права на преустройваните обекти, помещения или части от тях;“.

2. Създава се т. 4:„4. в случаите по чл. 185, ал. 2 – собствениците и носителите на ограничени вещни права в сградата, съответно собствениците в етажната собственост.“

Не се изисква разрешение за строеж за

Чл. 151. от ЗУТ: (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишен текст на чл. 151, изм. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Не се изисква разрешение за строеж за:

1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;

2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики;

3. (доп. – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;

4. подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;

5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;

6. остъкляване на балкони и лоджии;

7. надгробни паметници, надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м;

8. теренна консервация на недвижими културни ценности;

9. консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности;

10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;

11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;

12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;

13. (нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на физическа инфраструктура в случаите по чл. 50, ал. 3, т. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;

14. (нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации и водопроводни и канализационни мрежи, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до измервателните уреди на водопроводните отклонения за присъединяване към уличната водопроводна мрежа, съответно до ревизионната канализационна шахта за присъединяване към уличните канализационни мрежи;

15. (нова – ДВ, бр. 25 от 2019 г.) изграждане на електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване, до границата на собственост на електрическите съоръжения;

16. (нова – ДВ, бр. 62 от 2020 г.) поддръжка, дооборудване и/или подобряване на елементи на приемно-предавателни станции, както и тяхната подмяна или допълване чрез монтаж или демонтаж на елементи от радиопредавателната система, с елементи и оборудване на същата или друга електронна съобщителна мрежа от същия и/или друг вид технология в същия или друг честотен обхват, при спазване на здравните норми и изисквания, в случай че не се налага да бъдат изпълнени изкопни работи и/или строително-монтажни работи, променящи конструкцията, вида на конструктивните елементи и/или натоварвания на съответните съоръжения, с оглед спазването на изискванията за механично съпротивление и устойчивост;

17. (нова – ДВ, бр. 16 от 2021 г.) парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;

18. (нова – ДВ, бр. 20 от 2021 г.) точки за безжичен достъп с малък обхват, които отговарят на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1070.

ДВ § 48. В чл. 151, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни“.

2. Създава се т. 17:„17. парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки.“

§ 49. В чл. 154, ал. 5 се създава изречение трето: „Заповедта за допълване не подновява срока за започване, съответно за завършване на строежа.“

Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот

§ 46. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:

3. Създават се ал. 15 и 16:

(15) Разрешенията за строеж по ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.(16) Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпът до строежа.“

 В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Разрешенията за ползване се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

2. В ал. 3 се създава изречение трето: „Удостоверенията за въвеждане в експлоатация се публикуват в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.“

Ателиетата се считат за жилища

§ 75. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

В § 5:

а) в т. 29 се създава изречение второ: „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“;

б) в т. 29а се създава изречение второ: „При определяне предназначението на сградата ателиетата се считат за жилища.“;

в) в т. 43 се създава изречение второ: „Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“;

Оранжерия и парник

д) създават се т. 83 и 84:

„83. „Оранжерия“ е съоръжение за целогодишно или сезонно отглеждане на растителни видове, с трайна конструкция, със или без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и други.

84. „Парник“ е съоръжение за сезонно отглеждане на растителни видове, с временна преносима конструкция, покрита с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации за водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, вентилация и други.“

Извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи

§ 16. Създава се чл. 56а:

„Чл. 56а. (1) Части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и обекти – публична общинска собственост, могат да се ползват за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, въз основа на разрешение, издадено от кмета на общината.

(2) Условията и редът за издаване на разрешението по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.

(3) За извършване на дейност по ал. 1 без разрешение или в нарушение на издаденото разрешение се налагат глоби или имуществени санкции, определени с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.

(4) При констатиране на нарушение по ал. 3 съоръжението, послужило за осъществяване на дейността, се премахва принудително по ред, определен с наредбата по чл. 56, ал. 2 или по чл. 13а.“

При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота

§ 20. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти се осигурява с проекта за изменение на подробния устройствен план на имота, като в тези случаи лицето към улицата на новообразуваните в дълбочина имоти е не по-малко от 3,5 м.“

2. Създава се ал. 5:„(5) Когато при разделяне на урегулиран поземлен имот по искане на собственика на имота изходът към улица за новообразуваните от него имоти не може да се осигури при условията на ал. 4, с проекта за изменение на подробния устройствен план се предвижда прокарване на задънена улица в границите на разделяния и новообразуваните от него имоти. В тези случаи общината придобива собствеността върху задънената улица с влизането в сила на плана.“

В Закона за кадастъра и имотния регистър

§ 88. В Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 41 и 44 от 2019 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 1б:

„1б. „сграда“ или „постройка“ е самостоятелен строеж на основното или на допълващото застрояване по Закона за устройство на територията, трайно прикрепен към земята, с отделени от външната среда организирани вътрешни пространства и с функционално предназначение съгласно класификатора, определен с наредбата по чл. 31;“.

из ДВ, Закон за изменение и допълнение на ЗУТ, Указ №57

из Закон за устройство на територията /ЗУТ/

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

24 мнение в Промени ЗУТ 2021 – предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи

 1. Петър Атанасов каза:

  Здравейте. Имам ъглов балкон (по проект е описан като балкон, а не лоджия или тераса) в апартамента си, на който балкон искам да преместя врата да е на „съседната“ стена, вместо на тази, където е по архитектурен проект. Мога ли да направя такава промяна без съгласието на съседите ми? Нужен ли ми е одобрен от главния архитект на общината архитектурен план? Благодаря.

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Според ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии.
   Във вашия случай вие искате да правите архитектурна промяна. Не става ясно дали вашия имот е в завършена новопостроена сграда (въведена в експлоатация или не) или е в сграда тип панелен блок, или ЕПК.
   Значение има дали съседната стена е носеща или не, редно е да се видят архитектурните проекти.

   Ако сградата е на фаза Акт 14, желаните промени за преустройства в самостоятелните обекти и промените в архитектурните им проекти се правят от правоспособните лица – архитекти, конструктори, инженери по отделните части по проектната документация, а строителя/инвеститора е длъжен да внесе новите промени за одобрение и последваща промяна в съответната община.

   Ако сградата е въведена в експлоатация е нужно архитект и правоспособен инженер конструктор да направят обследване, след което да изготвят нова проектна документация, която да се внесе в съответната община. Тоест, преди да се предприемат тези промени е нужен анализ на конструкцията и носещите стени. И зависи дали става дума за текущ ремот или за големи конструктивни промени в имотите.

   При текущи ремонти е нужно становището на конструктура, че по никакъв начин няма да се наруши конструкцията на сградата, а архитекта съответно трябва да направи новия проект. Не е нужно разрешение за строеж за тези текущи ремонти. Но е нужно съгласието на съседите.

   При съществуващите панелни и друг вид сгради процедурата е същата – становище от конструктор, проект от архитект със сегашното положение и промените, съгласие от съседите. Иначе някой съсед може да се оплаче, да се наложи да претърпите глоби, разправии, и разходи.
   Поздрави, Десислава Щебетовска

 2. Васил каза:

  Здравейте,
  имам ново-закупена къща с двор. Тъй като нямаме гараж към момента в нея, да разбирам ли правилно, че гараж до 200кв.м може да се изгради без разрешително за строеж и/или някакви други документи ?
  Също така ако при изграждането му една от стените се пада обща с оградата на съседа, това проблем ли е и освен от съседа от друг трябва ли да се иска съгласие/разрешение ?

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте Васил,
   четете закона и/или се консултирайте със специалист. Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за постройки на допълващо застрояване каквито са и гаражите.
   Поздрави,
   Десислава Щебетовска

 3. Никола каза:

  Здравейте! Апартаментът ми има излаз на покривна тераса, до която никой друг няма достъп. Мога ли да изградя лека конструкция върху нея без да искам разрешение от община или съседи?

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте,
   трябва да имате съгласие от етажната собственост и съсобствениците на покрива.Относно леката конструкция – важно е да се види дали няма да се наложи и разрешение за строеж тъй като всяка промяна по конструктивните части е свързана със промени. Консултирайте се с технически правоспособно лице относно вашия казус. Успех.
   Десислава Щебетовска

 4. Кремена Иванова каза:

  Здравейте г-жо Щебетовска
  Закупих апартамент с прилежаща открита тераса, включена в общата квадратура на имота по Нотариален акт. Желая да изградя на част от площта на терасата остъкление тип“зимна градина“. Моля да ме посъветвате каква е процедурата и необходимите документи. Благодаря Ви, предварително.

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте,
   Вашата открита тераса се явява покрив за други имоти под нея или не? На кое от долните определения от ЗУТ отговаря и как е записано в нот.акт като тераса, балкон или лоджия:
   „Балкон“ е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата. „Лоджия“ е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата. „Тераса“ е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
   По правило площта на терасите не се включва в площта на жилищните обекти – § 2, ал. 1 от ДР на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ, където пише: „Към застроената площ на обекта (жилище и др.п.) се прибавя цялата площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания.“ и още: „Когато външната стена е с прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ на обекта се включва цялата й дебелина.“
   Бих Ви посъветвала да се обърнете към главния архитект на общината, като вземете със себе си документа за собственост, проектната документация, архитектурата и другите документи. Нужно е да се прегледат за да каже.
   Поздрави,
   Десислава Щебетовска

 5. Таня каза:

  Здравейте, необходимо ли е разрешение за строеж за основен ремонт на покрив? И има ли срок за издаване на това разрешение? Благодаря!

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте, не не е необходимо. Стига да не променяте строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията, да не нарушавате кота корниз и кота било на сградата. При всички случаи ще трябва да има съгласие от етажната собственост и съсобствениците на покрива. При съществени конструктивни промени ще трябва да се прави нова проектна документация и да се издаде ново разрешение за строеж.
   Поздрави, Десислава Щебетовска

 6. Вела Тотева каза:

  Здравейте,
  живея в пететажен блок с два входа. Собствениците в нашият вход сме взели решение да санираме сградата. Въпроса ми е- санирането на сградата „текущ ремонт“ ли е? Задавам този въпрос, тъй като сградата е изпълнена с фасадни тухли, а със санирането ще имаме промяна на фасада. При това положение – нуждаем ли се от изготвяне на проект за промяна на фасадата? Благодаря.

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте,
   според ЗУТ Чл. 151. (1) Не се изисква разрешение за строеж за:
   1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
   според ЗУТ, &5, т.40, „Строителни и монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
   В т.38 от същия параграф пише, че „Строежи“ са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
   Ако се засяга конструкцията на сградата – трябва разрешение за строеж. Ако не се засяга – не. Попитайте в общината главния архитект какво ще Ви каже по въпроса.
   Поздрави,
   Десислава Щебетовска

 7. Пламен Петров каза:

  Здравейте искам в двора си да направя постройка 4на4 висока 2и20м та въпроса ми е трябва ли да ходя в общината за разрешително

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здрваейте,
   според ЗУТ „поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ“.
   Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.
   (2) Когато допълващо застрояване не е предвидено с действащия подробен устройствен план, то се допуска от главния архитект на общината с виза за проучване и проектиране по чл. 140, ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два урегулирани поземлени имота. Допуснатото застрояване се отразява служебно в действащия подробен устройствен план.
   (3) По реда на ал. 2 не се допуска застрояване, с което се превишават зададените с подробния устройствен план устройствени показатели за съответния урегулиран поземлен имот.
   Чл. 42. (1) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Постройките на допълващото застрояване се разполагат свободно или допрени до основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с допълващо застрояване в съседен имот.
   (2) (Предишна ал. 1, изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Постройки на допълващото застрояване, с изключение на гаражи, работилници и обекти за търговия и услуги, не могат да се разполагат на уличната регулационна линия или между нея и сградите на основното застрояване. Постройки на допълващото застрояване могат да се изграждат на вътрешната граница на урегулирания поземлен имот, ако калканните им стени покриват калканни стени на заварени или новопредвидени постройки в съседния урегулиран поземлен имот или плътни огради.
   (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) При свободно разполагане постройките на допълващото застрояване са с височина до 3,6 м и на разстояние от вътрешните граници на урегулирания поземлен имот най-малко 3 м, а когато са с височина до 2,5 м, са най-малко на 1,5 м от южната, югозападната и югоизточната граница към съседния урегулиран поземлен имот при отклонение от южната посока до 45 градуса.

   Аз бих отишла в общината, с документите на имота, и бих разговаряла с главния архитект. Съветвам и вас да направите това за да сте спокоен и за да сте наясно точно какво може да построите предвид имота ви, предвид ЗУТ.
   Поздрави,
   Десислава Щебетовска

 8. Мариета Димитрова каза:

  Здравейте,
  имам следния казус….по неволя, не винаги може да си избираме комшийте.
  Двора ми граничи със стена на незнам каква постройка на съседа, гараж ли е , лятна кухня ли е …незнам. Но стената е плътна. Миналото лято прави ремонт, по предписания му бяха дадени да направи бетонни колони за заздравяване на стената, да ремонтира покрива и т.н. Както в това предписание имаше и част към нас- да му осигурим достъп в нашия имот за да отремонтира неговата стена. Той такъв достъп не е поискал, напротив пише глупави жалби че нямал да вкара майстори в имото, тъй като на комшииката на втория етаж терасата и била незаконна и имало опасност за живота на майсторите. Разбира се това са пълни глупости, просто си търси начин да не не си оправи стената.
  Въпросите са ми няколоко.
  В какъв срок трябва да извърши ремонта на тази стена, тъй като в предписанието не е даден срок?
  Аз трябва ли да чакам съседа да си изпълни предписанието или мога да си изградя ограда в моя имот, като по този начин ще му спра възможността той да си ремонтира стената?
  Процедура по която мога да не съм уязвима а да мога да си разполагам и с имота?
  Тази ограда която аз искам да направя е и с цел да му отнема възможността да пише непрекъснато до какви ли не институции, че му руша стената, а той сам си я полива с маркуч от улицата през мрежеста ограда и после пише че ния я рушиме. Ох ужас….
  Ще съм благодарна за консултация от ваша страна.

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   обърнете се към институцията издала предписанието и задайте Вашите въпроси. По принцип Вие сте длъжна да осигурите достъп. Нямате право да спирате възможността той да направи ремонт на своята ограда.
   Иначе, ако главния архитект в общината одобри Ваш проект за изграждане на ограда – мисля че нямате проблем да я построите. Обаче трябва да имате писмено съгласие от собствениците на засегнатите имоти, тоест на съседа. За разрешение за строеж за ограда в отклонение на изискванията по ал.5 и ал.7 от чл. 48 от ЗУТ, основно трябва да представите документ за собственост, скица, конструктивно становище от лицензиран строителен инженер с указания за изпълнение на оградата и други докуменити каквито поискат от съответната община.

   Оградата на съседа Ви законна ли е? Защо не подадете жалба и Вие за неговите действия и бездействия?
   Според чл. 48 от ЗУТ:
   Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.
   Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за: плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 9;
   Чл. 48, ал. 9: Строителството на огради в отклонение от изискванията по ал. 5 и 7 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство.
   Чл. 48, ал. 5, ал.6 и ал.7:
   (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2,2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.
   (6) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти над 1,5 м височината на плътната част на оградата е до 0,6 м спрямо котата на по-високия прилежащ терен.
   (7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.
   Та с две думи: отидете там от където са му издали предписанието, говорете с хората, ако трябва наемете си адвокат!
   С уважение,
   Десислава Щебетовска

 9. Деси каза:

  Не мога да си обясня нали той е главен архитект и геодезия и тези портоколи той трябва да е главното лице и да следи как стават нещата и да одобрява той ме хвърли на 3та линия няма ли възможност някаква чак му се прийска ние да платим за геодезия дето ще снимат ужас сме

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   вече ви отговорих в предишното ви питане!
   Успех,
   Десислава Щебетовска

 10. Деси каза:

  Здравейте имам проект за който платих доста имам къщя на 2 етажа всеки по 40кв.м и реших към нея да имаме още по 40 общо 80горе и 80кв.м доло с вътрешни стълби така имаме разрешително всичко еок план проект от архитект на общината но решихме че вече не я искаме и ще я съборим излиза доста скъпа така и пуснахме нов пороект искахме само смяна на проект за нова къща изцяло нова на един етаж да се смени само проекта защото си имаме ток и вода но архитекта не иска пойска на ново нов план нови неща всичко от начало така ок пуснахме ги вече и му казвам че сме платили на еднимайстори 5хил лв без да са направили нищо остава само 15дни до розрешителното поне основи да положим а той казва че ще трябват някакви си портоколи някой си да наблюдава строежа и още 2хил лв от горе ние му дадохме 4хил.лв за проекта а сега още 2 щяло да има за портоколи какво значи това въобще не сме запознати и грам хабер си нямаме!

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   според ЗУТ строежите се разделят в различни категории, като Вашия строеж вероятно попада в 5 категория (за къщи, жилищни и смесени сгради с ниско застрояване). За всеки сроеж има актове и протоколи, които задължително се съставят и подписват по време на строителството. Всичките протоколи съответстват на определени изисквания и са за различни неща. Например протокол за Акт 14 се съставя при достигане на груб строеж на строителството. Вероятно Вашия архитект ви говори за строителен надзор – строителният надзор е задължителен за всички строежи от първа до пета категория. За сградите от 5 категория не беше задължителен да началото на 2019г. С промените на ЗУТ от 2019 вече включени и строежите от пета категория. Когато Вашата къща е готово трябва да се съберат всички актове и други документи и да се състави Акт 15, Акт 16/Разрешение за ползване и технически паспорт. По-добре изберете доверен консултант, който да ви съдейства в строителството и действайте. Няма как да се избегне плащането на тези услуги. Желая Ви успех!
   Десислава Щебетовска

 11. Ризван Халил каза:

  Много ценна и навременна информация.Благодарим!!!
  Ще се радваме да има и занапред такива публикации.
  Успех!!!

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   именно това винаги е била моята цел още от създаването на този сайт през 2011 година до сега – да бъде полезен на хората. И аз благодаря!
   Десислава Щебетовска

 12. Константин каза:

  Останах доволен от побликувания материал ЗУТ

  1. Щебетовска каза:

   Благодаря Ви за обратната връзка. Радвам се, че публикацията ми Ви е била полезна!
   С уважение,
   Десислава Щебетовска