АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обновена на 25.04.2016г.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР е държавната институция, която чрез своите регионални служби в цялата страна (СГКК) обслужва гражданите с документи и информация от кадастралната карта за териториите, където е изработена и влязла в сила.
КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ съдържат информация за недвижимите имоти /поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради – апартаменти, магазини, гаражи, ателиета/, техните граници и собственици.  Всеки имот получава уникален номер /идентификатор/ за територията на страната. Кадастърът обхваща всички видове територии – населените места, земеделските земи, горите и другите територии.
ДАННИТЕ от кадастралната карта и кадастралните регистри служат за издаване на скици, необходими за сделки с недвижими имоти; справки; създаване на устройствени планове и инвестиционни проекти; специализирани карти.
За услугите от кадастъра се заплащат такси в размер съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. Таксите се заплащат при подаване на искането.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИКА е при промяна на собствеността да регистрира документа си за собственост в кадастъра.

Адрес: ГР. СОФИЯ  1618, кв. “ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1

Ако желаете да подадете заявление за извършване на услуга на друго лице е необходимо да представите пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Ако имотът е семейна имуществена общност /придобит е по време на брака на двамата съпрузи/, но в нотариалния акт е записан само един от съпрузите в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва само лицето, посочено в документа за собственост. Това е така защото в българското право е възприето да се вписват документи, а не да се вписват права.

Наследниците, които удостоверяват правата си с удостоверение за наследници не се вписват в кадастралния регистър на недвижимите имоти. В тази връзка е видно, че наследниците са собственици, но нямат документ за собственост. Правата на собственост върху наследствените имоти се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Размерът на таксите за услугите, предоставяни от службата по геодезия, картография и кадастър, е определен в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, /публикувана е на интернет – страницата на АГКК –www.cadastre.bg, в раздел “Нормативни актове”/.
При сравнение с таксите, които се събират от общините, /скици от кадастрални и регулационни планове/, или с таксите, събирани от органите за поземлена собственост, /скици от картата на възстановената собственост/, се установяват разлики.

За да бъдат сведени до минимум евентуални грешки при прехвърляне на информацията като например записване на „стари“ актове за собственост, както и за да бъдат записани в КРНИ пълни и актуални данни за собствеността на даден недвижим имот, е необходимо и представяне на документи за собственост от собственика на имота.

Източник:www.cadastre.bg

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.