Какви бяха възможностите за имотни измами и какво се промени

По-долу ще ви запозная с някои промени касаещи сигурността при разпореждането със сделки за недвижими имоти – продажба и покупка на апартаменти, друг вид жилища като ателиета, студиа, също така офиси, магазини, парцели – урегулирани поземлени имоти и земеделски земи и всякакъв вид недвижима собственост. 

Какви бяха възможностите за имотни измами:

Представяне на фалшиви удостоверения за наследници, фалшиви пълномощни и фалшиви лични карти, както и разплащане в брой при сделки с недвижими имоти.

Какво се промени:

  1. Относно личните карти и данни на собствениците на имоти

Нотариусите  вече имат достъп до фонда на МВР. На практика се прави справка в база данни на личните документи на собствениците на всички имоти – апартаменти, парцели, офиси, магазини и т.н. Нотариусите имат достъп до ЕСГРАОН, разполагат с достъп до актуална информация относно семейно положение и всички родствени връзки на всеки един продавач на имот. По този начин  възможността за злоупотреби с фалшиви лични карти, данни и кражба на самоличност е прекратена.

  1. Относно пълномощните

Всички пълномощни се съхраняват в единна ситема, до която имат достъп всички нотариуси на територията на Република България. Те се удостоверяват освен с подпис, и със съдържание. Освен това, при нотариуса остава и се съхранява едни оригинал от всяко подписано пълномощно. По този начин когато едно пълномощно се вкара в информационната система всеки един нотариус може да направи справка и да види дали има такова пълномощно и дали не е било оттеглено. Оттеглянето също се вписва. Ако има такова, то е напълно достъпно до всеки един друг нотариус и до всички органи, които се нуждаят от справка – следствие, прокуратура и т.н. Това допълнително осигурява необходимата сигурност при разпореждане с недвижими имоти – жилища, УПИ, земеделска земя и всякакъв вид недвижима собственост.

  1. Относно разплащането в брой

Преди, практиката при извършване на сделки за покупко-продажба на недвижим имот беше разплащането да бъде в брой, и беше достатъчно на нотариуса да се потвърди фактическото получаване на продажната сума преди вписването на сделката в Агенцията по вписвания.

Сега всички сделки надвишаващи 10 000 лева минават по банков път. Това означава, че за суми над тази стойност разплащането става по следния начин:  По сметка на продавача, купувача превежда договорената сума и удостоверява транзакцията пред нотариуса извършващ самата сделка.

Продавачът и купувачът имат възможност да извършат разплащането и чрез специална сметка на нотариус, по която сумата се превежда. Самият нотариус е гарант, че продажната сума ще премине от купувача към продавача. В случая се декларира и действителната цена на продавания имот.

Допълнително: Нотариалната камара е внесла през 2011 година  в Министерството на правосъдието проект за изменение на наредба касаеща фалшивите завещания. Искането е да бъде въведена информационна система засягаща така нареченото ПОСЛЕДНО пълномощно и пълномощни касаещи банковите операции.

  1. ОЩЕ:

В началото на 2012 година е въведен нов регистър – ImotiGard, който е напълно безплатен и достъпен за всички собственици на имоти. В този регистър всеки собственик може да впише имота си АКО НЕ СЕ ПРОДАВА. Така всеки може да направи справка и да види дали един имот е на пазара за недвижими имоти или не. И всеки потенциален купувач предварително би могъл да се информира за действителното положение с апартамент, парцел или друг вид недвижима собственост.

Още по темата с имотните измами: Несъстоятелност, имотни измами, сроителство, покупка на имот на “зелено”

Най-четени публикации за имоти:


Временно мненията са затворени.