СГКК- ДОКУМЕНТИ ОТ КАДАСТЪР

При подаване на заявление за изготвяне на документ /удостоверение, скица и т.н./ от Кадастъра, задължение за собствениците на имотите е да представят на служител от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата, която изработва КККР, копие от акта за собственост, който удостоверява правата върху имота.

ИЗТЕГЛЕТЕ СПИСЪК С НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ УСЛУГИ, СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ЦЕНИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ОТ СГКК  ТУК!

Собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации  предоставят също копия от нотариални актове. Съгласно ЗКИР, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти съдържат данни не само за поземлените имоти и сградите. Съдържат данни и за всички самостоятелни обекти на собственост – апартаменти, магазини, ателиета, офиси и др. Задължението на собствениците е да представят документ, удостоверяващ правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, е регламентирано в чл. 38, ал. 1, т. 3 от ЗКИР.

Какво задължително се проверява преди сключване на предварителен договор?

Задължително, преди сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот, собствениците трябва да проверяват има ли влезли в законна сила кадастрална карта и кадастрални регистри. За нотариалния акт, (който според предварителния договор следва да бъде сключен в някакъв срок), ще е необходима скица с правилно отразени данни за имота и собствеността върху него. Спецификата на производствата при промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се проточат във времето. За някои производства е нужно да се уведомяват голям брой заинтересовани лица, да се издирват техните наследници и др. Самата заповед, с която се потвърждават извършените изменения в кадастралната карта, подлежи на съдебно обжалване от всяко заинтересовано лице. Това означава, че скица, отразяваща исканото изменение на имота, ще бъде получена след влизане в сила на заповедта. При обжалване на заповедта, скица се издава след приключване на съдебното производство.

За да се извади Удостоверение за тежести на жилищен имот, ако има влязъл в сила Кадастър, ведно с всички документи /копие от документ за собственост, предходни актове и др./ се предоставя и копие от схемата на самостоятелен обект в сграда / скицата на имота издадено от СГКК.

Наследниците, които удостоверяват правата си с удостоверение за наследници не се вписват в кадастралния регистър на недвижимите имоти. В тази връзка е видно, че наследниците са собственици, но нямат документ за собственост. Българското право е възприело принципа да се вписват документи, а не да се вписват права. Правата на собственост върху наследствените имоти се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК).

Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

–  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;

–    да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право и да опазва знаците от унищожаване;

–    да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, което изработва кадастралната карта, при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота.

–    да се информира за етапите, на които е ККР и при необходимост да прави възражения, по тях с оглед защита на правото му на собственост.

Информация от: СГКК

КАКВО НОВО ПРЕДСТОИ?

В момента е на етап на обществено обсъждане никоя държавна или общинска служба, както и нотариусите да нямат право да искат от гражданите да носят скица на имота си, за да получат някаква услуга. „Отделно за бизнеса и гражданите издаването на скицата за имота ще е 30% по-евтина, защото ще се издава електронно и на едно гише. От октомври ще приключи чакането с часове за издаването на скица за районите, където има кадастрална карта“, споделя министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.
Павлова казва още: „Дългосрочната ни цел е кадастърът да стане многопластов и да включва и подземните съоръжения. Ще направим пилотно тестване с няколко ВиК дружества в тази насока“.
Не след дълго всички имоти у нас ще имат свое ЕГН. „Това е важна промяна, даваща възможност да се проследи историята им.По този начин ще се намалят рисковете от имотни измами. Ще се знае кои и кога са били собствениците и как имотът е бил продаван“, добави министърът.

Информация от: izolacii.eu

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.