Разрешение за строеж

Документи, с които трябва да се снабдите за издаване на разрешение за строеж.

Преди да стартира същинската процедура по издаване на разрешение за строеж е необходимо предварително да сме се снабдили с някои документи.
1. Документ за собственост (напр. нотариален акт), за отстъпено право на строеж от собственика на имота или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
2. Скица на поземления имот – издава се в срок до три работни дни от съответната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър след подаването на заявление.
3. Виза за проектиране (Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите за застрояване) – за нея подавам заявление до главния архитект на общината (района), който се произнася по искането ми в 14 – дневен срок от постъпване на заявлението.
4. Становища от експлотационните дружества – издадената виза за проектиране е необходимо да се съгласува с ВиК и електроразпределителните дружества, като за целта се подават отново заявления. Процедурата отнема около 30 работни дни.
5. Инвестиционен проект – трябва да сключите договор с лицензирана проектантска фирма за изработването на инвестиционен проект, който да съдържа следните части – архитектура, конструкции, електро, ВиК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве (ПБЗ), геодезия и план за управление на строителните отпадъци.
6. Предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества – след като проекта бъде готов се пристъпва към подписване на предварителни договори за присъединяване към мрежата на ВиК и електроразпределителните дружества, както и се взема становище от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
7. Оценка за съответствието на проекта – може да изберете на кого да възложите извършването на тази услуга:
– Лице, извършващо строителен надзор – консултант, което извършва оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и издава комплексен доклад.
– Общински експертен съвет по устройство на територията към съответната община.
8. Одобрение на инвестиционния проект – последната стъпка преди да започне процедурата по издаване на разрешение за строеж изисква одобрение на инвестиционния проект от страна на общината. Молбата се прави в писмена форма и е адресирана до главния архитект до общината (района)

Процедура по издаване на разрешение за строеж

След като сте се снабдили с всички необходими документи и сте на финалната права преди да започнете изграждането на мечтания дом.

Решаващата процедура по издаване на разрешение за строеж започва по ваше искане, което отправяте под формата на заявление до главния архитект на общината (района), в която живеете. В 14 – дневен срок следва да бъдете уведомени дали заявлението ви е уважено, съответно е издадено разрешение. Всички заинтересувани лица, напр. съседите могат да обжалват акта на главния архитект в 14 – дневен срок от издаването му пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), като в случай че оспорване в този срок не постъпи, разрешението за строеж влиза в сила.

Важно! Разрешението за строеж губи силата си, ако в срок от 3 години не започнете строителство или в продължение на 5 години от започването му не завършите грубия строеж на сградата (да са изпълнени ограждащите стени и покривът на сградата, без или с различна степен на изпълнени довършителни работи). В този случай строежът можете да извършите след презаверяване на разрешението.

Източник: pravatami.bg

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.