Документи за продажба на апартамент в строеж

ПРИМЕРНИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В СТРОЕЖ

1.Нотариален  акт  за собственост

(може да бъде за суперфиция- учредяване право на строеж или за покупка на земята)

2.Актуална скица на мястото

(Важи 6 месеца. Когато срокът изтече се прави заверка, че важи и днес, с подпис и печат, върху същата скица. Ако има разлика в описанието на имота по нотариалния акт за собственост и по скица, е необходимо на скицата да има и забележка за идентичност на имота)

Издадените от АГКК/СГКК скици/схеми (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издадена скицата/схемата. От собствениците на имоти не следва да се изисква представяне на „актуална“ скица/схема.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и др. органи и лица, пред които се представя скицата/схемата, могат да извършват безплатни online проверки в кадастралната карта и кадастралните регистри относно данните за имота, чрез УЕБ ПОРТАЛ ЗА ОНЛАЙН-УСЛУГИ -„КАИС“

След извършената онлайн проверка:

– при липса на промени в границите и данните за имота, издадената скица/схема (независимо от датата, на която е издадена) е актуална и същата може да се използва като официален документ;

– при настъпили промени в границите и данните за имота, скицата/схемата не е актуална и АГКК/СГКК следва да издаде нова скица/схема с актуални данни.

Ако издадената скица е в Координатна система 1970, АГКК/СГКК е длъжна да издаде нова скица в Координатна система 2005, като при установена разлика в площта, следва да издаде и удостоверение (съгл. образец, утвърден със заповед № РД – 13 – 199/10.06.2015 г.). За скицата и удостоверението при първото им издаване не се дължи такса. 

Информация от www.cadastre.bg от 10.02.2017

3.Разрешение за строеж за сградата

4.Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа

(със заверени коти, от който е видно до какъв етап е достигнал строежа на сградата)

5.Констативен протокол по чл.181 ал.ІІ от ЗУТ , издаден от общината

(ако имотът е готов на груб строеж)

6.Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата

(Ако сградата е завършена. Това е документ, който се издава от съответния район на общината или от ДНСК след подписване на Акт 16)

7.Одобрени архитектурни проекти

(И актуалните, и старите одобрени архитектурни проекти /описаните в суперфицията/ и последващи преработки, ако такива са одобрявани, включително и ситуацията и разреза на сградата)

8.Таблица за застроените площи и идеални части на обектите

(следва да е подписана и подпечатана от изготвилия я инженер)

9.Актуално удостоверение за данъчна оценка

(за грубия строеж, право на строеж или в завършен вид /апартамент, мазе, гараж, земя/. В повечето от случаите важат за полугодие. Трябва да има и изрично отбелязване, че собствениците нямат задължения)

10.Удостоверение за актуално състояние на дружеството – продавач/строител

(важи 6 месеца)

11.Булстат на дружеството

12.Протокол на общото събрание на съдружниците, на съвета на директорите или решение на едноличния собственик на дружеството

(Трябва да е подписан от всички съдружници, с взето решение за продажбата на конкретния обект описан с площи, цена и с отбелязване, дали цената ще се заплаща с кредит от банка)

СЪВЕТ ЗА КУПУВАЧА

За пълна и качествена проверка за имота, който купувате, е необходимо допълнително:

1.Копия на всички предходни документи до първи собственик на земята /нот. актове, удостоверения за наследници, делби на земя и/или  сгради, които освен като копия на нотариуса се подават  и на съдията по вписвания за издаване на удостоверение за липса на тежести без срок

2.Ако имотът е възстановен с решение на ПК, трябва и Удостоверение от Поземлена комисия /ОСЗГ/, че последното решение за възстановяване на имота не е променяно и няма реституционни претенции от трети лица.

3.Удостоверение от отдел “Общински имоти” на съответната община, от което да е видно, че за имота няма Акт за държавна собственост от 01.06.1996., няма Акт за общинска собственост и няма реституционни  претенции от трети лица

Информация от сайта на Нотариус Калоянова

 

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.