Нови промени в Правилника за вписванията

Очакват се нови промени в Правилника за вписванията. Досега работата по Имотния регистър не е стартирала именно поради неизменения Правилник за вписванията. Това е заявила министър Сапунджиева.
Тепърва ще се уточни и съдържанието на имотните партиди, като в тях ще се съдържат всички данни на имота. Средните пазарни цени ще се определят на принципа, предвиден в Закона за общинската собственост. Министърката е изтъкнала, че това допълнително ще гарантира сигурността на гражданите когато извършват сделки с недвижима собственост.
Една от мерките по повод имотните измами, е възможността да се вписват предварителните договори за покупко-продажба в Агенция по вписванията. Така хората дори купувайки жилище на зелено ще са защитени. Предвижда се по искане на една от страните предварителния договор да се вписва в Агенция по вписванията. Всички промени в Правилника за вписванията за първи път ще структурира имотната партида нормативно, като ще създаде единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота. Представете си единен номер, под който стои цялата история на един имот във времето.
Освен това Имотния регистър става публичен, справка ще може да се прави и по име на собственика, а не само по по адрес на имота.
Новост е и възможността за вписване и на актовете, с които се определя наследствено правоприемство.Това се случва във връзка с подготвените от Министерството на правосъдието промени в ГПК, касаещи издаването на европейско удостоверение за наследство.
Нови промени има и при Тарифата за таксите на частните съдебни изпълнители. Тя ще бъде променена така, че в срока за доброволно изпълнение да не се събира такса по точка 26. Това ще бъде отново в полза на гражданите.
Скоро няма да се издават и незаверени преписи на актове от Архива към Агенция по вписванията. Все още „незаверени преписи могат да бъдат изисквани от всеки, а заверени преписи се издават само на страните по акта, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.“ Преписите сега се издават въз основа на писмена молба от лицето и заплащане на съответната такса в Агенция по вписванията. Според предсоящите промени, преписи от актове касаещи собствеността на даден имот ще се издават само заверени. Това също ще възпрепятства имотни измами в бъдеще.

Ето и официалната публикация на Министерски съвет от 23.07.2014г.:

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията. Приетите промени са насочени към оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството по вписване и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност в съвременните условия. Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно- техническите възможности на Агенция по вписванията. Промените ще създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, уредени в Правилника за вписванията.
Във всяка служба по вписванията в страната ще можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им. В момента граждани могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.
За първи път в проекта е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите. По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие – от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга.
Част от мерките имат за цел да се създадат нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването, свързано с поддържането на съответните книги и регистри, включително и изграждане на Имотния регистър.
Проектът не променя ни най-малко фактическия състав на извършеното вписване, съобразно чл. 1 и чл. 9 от Правилника за вписванията и поставя началото на изграждането на имотен регистър, не като еднократен акт, а като процес.
В страната се водят имотни партиди на електронен носител от 1997г., като през различните периоди са били създадени три програмни продукта. До този момент Правилникът за вписванията съдържа единствено абстрактната възможност по чл. 9 да се водят имотни партиди без да се регламентира тяхното съдържание, образуване, разделяне и съединяване. Липсата на правна регламентация създава затруднения при извършването на справките, относно актовете, подлежащи на вписване, които са познати на всеки гражданин и всеки специализиран юрист.
Предложеният проект за първи път структурира имотната партида нормативно, създава единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота и т.н.
В ползваните сега, за целите на вписването, файлови имотни партиди липсват основни данни като граници на имота, адрес, което води до невъзможност да се направи справка само по адрес на имота.
Проекторазпоредбите дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост. Нужда от такава публичност имат органите по различните съдебни производства – граждански, наказателни, досъдебни, данъчни органи и др. Вписването е необходимо на лица, упражняващи публични функции като частни съдебни изпълнители, нотариуси.
Предложеният проект изрично възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове. Документите, които трябва да получават гражданите, са оригинали и заверени преписи, отразени в съответния регистър за преписите. Изричната забрана за предоставянето на незаверени копия, които не представляват препис от документ по смисъла на чл. 179, ал. 2 от ГПК, възпрепятства възможността за имотни измами.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.