Придобиване на имот на публичен търг

Придобиване на имот чрез търг - публична проданПо данни от сайта на Камарата на Частните Съдебни Изпълнители в България в момента има 4112 актуални обяви за продажби на имоти на публична продан чрез търг.
В какво се състои продажбата и придобиването на имот на публична продан чрез търг?

Публичните търгове са един от най-надеждните начини да придобиете собственост на недвижим имот.
Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) купувачът на имот, който се продава чрез публичен търг,   го получава освободен от всякакъв вид тежести и възбрани.

Чл. 175. С извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Ипотекарните кредитори имат право на предпочтително удовлетворение от цената по реда на ипотеките си.

(Ал. 2 доп. – ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г.) Ипотеката може да се запази при публичната продан на имота, ако купувачът, по съгласие с ипотекарния кредитор, поеме обезпеченото задължение. В такъв случай протоколът, с който държавният или частният съдебен изпълнител констатира това съгласие, се отбелязва към вписването в имотния регистър.

За да се заличи една ипотека например, е необходимо съгласието на кредитора. То трябва да бъде дадено в нотариална заверена форма или въз основа на влязло в сила съдебно решение. Заличаването на ипотеката става с подаване на молба,

към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение. То се извършва чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот.
Заличаването погасява ипотеката. Но ако актът, въз основа на който е станало заличаването, се обяви за недействителен, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

Да се върнем към публичните търгове за имоти.
С приключването на търга автоматично се погасяват всички тежести и ипотеки, разрешават се всички спорни въпроси касаещи правото на собственост върху имота. Освен това, важно е да отбележа, че един имот участвал на публичен търг е преминал през множество проверки още преди търга.

И така, каква е същността на публичния търг?

Информация от ЧСИ № 725 Виктор Георгиев – Велико Търново:

І. Относими правни норми: чл. 487 – 501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД
ІІ. Информация за публичната продан – книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията на съдебния изпълнител или съответния районен съд. За предоставяне на документи и информация за публичната продан се заплаща на основание т. 19 от тарифа към закона за частните съдебни изпълнители такса от 20 лв.
ІІІ. Правила за участие в публичната продан

1. Участници: В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд ( ОС ).

2. Подаване на предложения: Публичната продан се провежда по правилата за търг с тайно наддаване. Предложения за участие могат да се подават от датата отбелязана в обявлението за публичната продан като първоначална, до края на работния ден на датата обявена за край на публичната продан.
Предложенията се подават в канцеларията на районния съд по местоняхождение на имота. Предложенията следва да се подават в запечатан плик, заедно с квитанцията за внесения задатък, като същият се записва във входящия регистър на районния съд. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публичната продан, съпроводена от необходимите документи доказващи правният статут на наддавача ( удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица ), пълномощно ако предложението се подава от пълномощник, както и други документи по преценка на наддавача.

3. Наддавателно предложение: Наддавателното предложение следва да отговаря на следните изисквания: 1. Точно посочване на името/ фирмата на наддавача 2. Посочване на други данни индивидуализиращи наддавача (ЕГН; Булстат; седалище; адрес; № на фирмено дело и от кой съд и т.н.). Посочване на вещта/ имота, за който се участва и периода на провеждане на търга. Посочване на предложената цена, цифром и словом. Минималната цена е посочената в обявлението начална цена за провеждане на търга.

4. Недействително наддавателно предложение: Недействителни са предложенията под началната цена на търга посочена в обявлението, от лица нямащи право да участват в публичната продан, предложения, за които не е внесен необходимия депозит, както и предложения, за който не е определен ясно имота и/ или търга в който се иска участие.

5. Депозит: Към предложението задължително следва да се приложи документ за внесен депозит/ задатък. Депозита е в размер на 10 % от началната цена на веща/ имота като същата е посочена в обявлението. Депозита се внася по сметката на съдебния изпълнител, посочена в обявлението. Депозитите на наддавачите, които не са обявени за купувачи могат да се изтеглят незабавно след обявяването на резултата от проданта, за което подават писмена молба.

6. Обявяване на купувач: Купувачът се обявява на първият работен ден следващ края на проданта с протокол съставен от съдебният изпълнител.
Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в помещение в сградата на съответния районен съд. Могат да присъстват страните по делото и всички наддавачи подали предложения.
Присъствието на наддавачите е препоръчително. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач. Постъпилите наддавателни предложения се отварят като се вписват в протокола по реда на отварянето им. Обявяват се недействителните предложения. Наддавачът предложил най-висока цена се обявява за купувач.

7. Устно наддаване. След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък. Съдебният изпълнител кани три пъти участниците като при липса на нови предложения обявява най – високото предложение и съответно купувач на имота.

8. Заплащане на цената: Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител (същата по която е внесен и депозита), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става в 7 дневен срок от приключване на проданта. Този срок може да започне да тече или да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден същият се продължава до първия работен ден следващ почивния. При невнасяне на цената в срок внесения депозит се задържа и служи за погасяване на дълга.

9. Покана до следващият участник: При невнасяне на цената в срок съдебният изпълнител писмено кани наддавача предложил следващата най- висока цена, който не е изтеглил задатъка си. Поканеният наддавач следва писмено да заяви, приема ли или не предложението . Поради липса
на срок в закона за приемането, съдебният изпълнител в поканата следва да укаже срок от получаването и за приемане. При съгласие съдебният изпълнител с протокол го обявява за купувач. Ако не се съгласи, съдебният изпълнител кани следващият наддавач. По същият начин се постъпва и ако наддавача се съгласи, но не довнесе цената в 7 дневен срок от обявяването му за купувач с протокол от съдебния изпълнител. Наддавача, който се е съгласил да бъде обявен за купувач, но не внесе цената губи депозита си.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.