Кредит, банка, документи за ипотечен кредит

Банките предоставят жилищен и ипотечен кредит за покупка и подобрения на готови жилища, къщи, вили, ателиета и други недвижими имоти.  Също така, все още има банки, които отпускат заем за покупка на имоти в строеж или с достигната степен на завършеност „груб строеж”, изградени от надеждни строители и предприемачи. С кредит може да закупите и парцел, предвиден за жилищно или вилно строителство . Може да ползвате паричен заем от банка за довършителни работи, ремонт и подобрения на имоти и за стопанска, обслужваща или търговска дейност. Такива са магазини, офиси, кантори, кабинети и други.

Освен да кандидаствате за отпускане на ипотечен кредит, бихте могли да решите да рефинансирате съществуващ кредит. При такива кредити, документите които се изискват от кредитополучателя в общия случай са: писмен документ от банката-кредитор за наличие на задължения по целеви кредит, титуляр, остатък от дълга, размер на дължимата такса за предсрочно погасяване, вид и местонахождение на имота ипотекиран за обезпечение на задължението. Също така е необходимо да представите и договора за кредит сключен с другата банка.
Банките взимат предвид ликвидационната цена на имота, местоположение, вид, възраст и конструктивна система.
Обикновенно кредите с цел покупка на жилищни и нежилищни имоти се отпискат в лева, евро или щатски долари. Кредитите за строителство, довършителни работи и подобрения се отпускат в лева или евро.
Какво е важно да знаете когато теглите кредит от банка?
1. Внимателно проучете лихвените проценти по кредита
2. Преценете добре срока на погасителния план, който ще изберете и размера на месечните вноски, които ще плащате в банката
– Анюитетни вноски са тези при който месечните вноски по кредита са еднакви по размер за целия период. В началото внасяте повече лихва и сравнително малко главница. Общо взето в средата на периода (срока за който трябва да върнете на банката взетия заем) започвате да плащате почти 50 на 50 главница и лихва. От там насетне „палачинката” се обръща и главницата е повече, а лихвата намалява. Този кредит е по-скъп в крайна сметка, от кредит с намаляващи погасителни вноски.
-При намаляващите вноски, първоначално връщате повече пари, като с течение на времето месечната ви вноска по кредита намалява. В началото внасяте повече главница и по-малко лихва. Така накрая кредита се оскъпява по-малко. Трябва да имате стабилни доходи за да си позволите да платите по-малко.
3. Бъдете умни и внимателни и с ГПР – годишен процент на разходите. Банките трябва да посочват ГПР когато ви оферират кредит. В ГПР е включена освен лихвата за кредита, който теглите, така и всички други разходи свързани с управлението на кредита, разходи за комисионни, месечни такси, годишна такса и въобще всички разходи, които са свързани с обслужване на кредита ви. ГПР разкрива реалната цена на вашия кредит!
Какви документи са необходими за кредит?
1. Молба-образец на банката
2. При доходи от трудови правоотношения: документ, издаден от работодател по образец на банката за чистия месечен доход за предходни 3, 6 или 12 месеца (според изискванията на съответната банка)
3. При доходи от стопанска дейност и други дейности по извънтрудови провоотношения: данъчна декларация за последен годишен период, отчет за приходите и разходите за последен годишен и за текущ период
4. При доходи от отдаване под наем на недвижими имоти: договори за наем, данъчна декларация за последен годишен период и документи за собственост на отдавания под наем имот
5. Документи за собственост на недвижимия имот, предмет на сделка и приеман за обезпечение, разрешение за ползване ако имота има издадено такова
6. Удостоверение за липса на тежести върху имота, предлаган за обезпечение по кредита за период минимум 10 години назад. Издава се от Агенциа по вписванията. За град София – ул.”Елисавета Багрияна” №20
7. удостоверение за липса на тежести върху парцела, върху който е изградена сградата, в която се намира имота, отново за период минимум от 10 години назад
8. Актуална скица, издадена от съответната община, за строителни парцели, къщи и вили с дворни места, а при необходимост и за други недвижими имоти
9. Удостоверение за семейно положение на кредитоискателите от служба ЕСГРАОН в общината по постоянен адрес на лицата. Копие от Акт за граждански брак.
10. Удостоверение за семейно положение на продавачите, ако са физически лица, както и Акт за граждански брак, ако имат сключен такъв
11. Удостоверение за избран режим на имуществените отношения, издадено от Централен електронен регистър към Агенция по вписванията – изисква се при всички случаи, освен ако собственика на обезпечението не е сключвал брак или ако бракът е прекратен преди 01.10.2009г.
12. Удостоверение за актуално правно състояние на фирмата, удостоверение за липса на съдебно изпълнителни производства, удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения на фирмата по ДПК – когато кредитоискателя упражнява стопанска дейност
13. Данъчна оценка на имота, предмет на сделка
14.Кадастрална скица на имота, когато има влязъл в сила кадастрален план за този имот. Ако за имота няма влязъл в сила кадастрален план – удостоверение от Агенция по кадастъра, че все още не е прибложен кадастрален план. Адреса на Агенция по кадастър е в кв. Павлово, ул. „Мусала” №1
15. Удостоверение за липса на данъчни задължения на кредитоискателите – от „Агенция по приходите”. Удостоверението трябва да бъде издадено в месеца на вписване на ипотеката.
16. Предварителен договор за покупко-продажба, когато има сключен такъв.
Ако купувате имот от СТРОИТЕЛНА ФИРМА трябва да представите пред банката още:
– съдебна регистрация, данъчна регистрация, актуално състояние и БУЛСТАТ на строителната фирма, Учредителен договор, Решение на управителния орган за продажба на имота, посочен номер на банкова сметка, по която банката да извърши плащането.
– нотариален акт за отстъпено право на строеж
– одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж
– протокол за строителна линия и ниво
– документ за ценообразуване на имота
– удостоверение за завършеност на имота в степен „груб строеж”, ако банката от която теглите кредит го изиска от вас
За подобрения на недвижими имоти – количествено-стойностна сметка на предстоящите за извършване строително-ремонтни работи.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.