Наем, наемател и наемодател. Различни казуси.

 

ВЪПРОС:

  1. В ролята си на частно лице съм предоставила апартамент под наем също на частно лице. Въпросът ми е : За 2013г. трябва ли да подавам декларация за всяко тримесечие и да внасям дължимия данък авансово? Ако е така – в какви срокове и има ли евентуални санкции ?

Според закона се подава декларация по чл.55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци, т. е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода от наем, като за ІV-то тримесечие, данък не се дължи и съответно декларация не се подава. Годишният данък ще се определи в годишната данъчна декларация, която наемодателите ще представят пред НАП до края на април 2014 г.(така е и сега) Физическите лица, които отдават под наем имоти на фирми не са длъжни да подават в НАП формуляра по чл. 55. Те трябва да декларират годишно доходите от наем до края на април 2014 г.. Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ се подава от платеца на дохода.

ВЪПРОС:

  1. Може ли наемателят /ООД/ да плати наема и внесе наведнъж авансовия данък за 2013 г. месец август? Трябва ли да подава при това положение декл.55 за І и ІІ трим. в сроковете на внасяне на ав. данък за съответните тримесечия /април и юли/ или ще я подаде месец Х. Сумата /авансовият данък/ за 4-те тримесечия или за 3-те ще трябва да е?

Фирмите-наематели внасят данъка, удържан авансово на хазаите си физически лица, веднъж на три месеца, а не както беше през 2012 г. – ежемесечно. И в този случай за последното тримесечие на 2013 г. платците на дохода не следва да удържат и внасят авансово данъка.

Фирмите-наематели на недвижими имоти на физически лица през 2013 година не трябва да издават служебни бележки за изплатения доход на физическите лица всеки месец, а само веднъж годишно.

Декларацията се подава от платец на доход(предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО

Декларацията се подава от получател на доход:

-физическо лице, задължено да внася авансов данък по чл. 43, ал. 3 и 44, ал. 3 от ЗДДФЛ, както и окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ

-лице, задължено да внася данък при източника по чл. 195 от ЗКПО

Декларацията се подава в срока за внасяне на дължимите данъци. Декларацията се подава и за данъци, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г., както и за данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 г.

ВЪПРОС:

  1.  Какви данъци дължи физическо лице при продажба на недвижим имот – земя в уреголиран парцел, придобит по силата на Дарение с Нотариален акт от 1992 год., ако имотът бъде продаден през 2013 год.?

Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи според измененията от януари 2010г.

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях когато са придобити по възмезден начин.

Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества:размерите са съгласно чл.47 от закона

Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност. В този случай данъкът се дължи към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Според чл. 10 от закона за местните данъци и такси – С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях .

Освен това дънък се заплаща независимо дали имота се ползва или не.

НЕ СЕ ОБЛАГАТ с ДАНЪК:

-поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

-земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

Заплаща се в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

При издаване на данъчна оценка ще стане ясно какви са данъчните задължения, тъй като ако има такива, ако не бъдат заплатени – общинската администрация няма да издаде данаъчна оценка. А без данъчна оценка на имата нотариуса няма да прехвърли имота на новия купувач. Данъчната оценка е задължителен документ при прехвърляне на недвижима собственост.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.