Как и при какви условия се отменя договор за имот? Сделка. Недействителност.

Договор за имот е действителен  и законен когато е сключен в предвидената от закона писменна форма, на база на които е издаден нотариален акт и има съгласие за сключване на покупко-продажба между страните.

Сделка за покупко-продажба на имот може да се счете за недействителна и да бъде отменена от съда при следните условия:

ГРЕШКА

 • грешка – когато страна по договора не е знаела обстоятелсктва, които биха я спряли да сключи договора или е имала погрешни представи за обстоятелсва касаещи покупко-продажбата.
 • Грешка в ПРЕДМЕТА на договора може да бъде основание за искане за унищожаването му.
 • Грешка в ЛИЦЕТО по договора сащо е основание за унищожаване и недействителност на договора.
 • Грешка в ПРЕСМЯТАНЕТО НЕ Е основание за унищожаване на договор за покупко-продажба, а подлежи на поправка.

Страната, която иска унищожението, е длъжна да обезщети другата страна за вредите, които й са причинени от сключването на унищожения договор, освен ако докаже, че няма вина за изпадането си в грешка или че другата страна е знаела за грешката.

ИЗМАМА

Ако една страна умишлено въведе в заблуда другата страна и бъде сключен договор, измамената страна може да иска разваляне на договора.  Разбира се, това се доказва пред компетентния съд.

ЗАПЛАШВАНЕ 

Когато една страна принуди друга страна да сключи договор за покупко-продажба на имот чрез заплахи и възбуждане на страх.

ДЕЕСПОСОБНО ЛИЦЕ

Унищожаем е и договор за имот, сключен от дееспособно лице, което при сключването му не е разбирало какво прави, нито пък е било способно да ръководи адекватно действията си.

Във  всеки нотариален акт, обикновенно в края му, фигурира фраза, че договора който се сключва не е сключен поради крайна нужда и при явно неизгодни условия за страните. Това е така, тъй като ако страни по сделка сключат такъв договор, съдът може да го унищожи изцяло. Унищожение не се допуска, ако другата страна предложи да отстрани ощетяването.

ДАВНОСТ за ИСК ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

Правото да се иска унищожение се погасява с тригодишна давност. Давността почва да тече от деня, в който лицето е навършило пълнолетие, запрещението е било вдигнато, грешката или измамата са били открити или заплашването е престанало, а в останалите случаи – от деня на сключването на договора. Ответникът по иск за изпълнение на унищожаем договор може да поиска унищожението чрез възражение и след като давността е изтекла.
 Когато договорът бъде признат за нищожен или бъде унищожен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея.

Сделка за покупко-продажба може да бъде отменена и преди да се сключи в нотирална форма със съответните последствия за страната, която разваля сделката.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

В предварителния договор обикновенно има клауза, че виновната страна дължи на изправната размера на капарато. Тоест, ако купувача се откаже да купи имота, оставения задатък остава в полза на продавача. И обратното – ако продавача се откаже да продаде имота на купувача, той дължи връщането на задатъка в двоен размер.

Освен това в предварителния договор за имот трябва да фигурира точка, според която всяка от страните си запазва правото да иска обявяване на  договора за ОКОНЧАТЕЛЕН по реда на чл.19 от ЗЗД.  

Чл. 19. Предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма.
Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор.
Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.

Всеки СОБСТВЕНИК,  в предварителния договор за имот декларира, че към момента на сключването му имотът е негова лична собственост, че не го е прехвърлял на други лица, че имотът не е обременен с тежести , че върху имота нямат ограничени вещни права трети лица, че не служи като обезпечение на техни или чужди имуществени задължения, че не е предмет на разпоредителни сделки, на предварителни договори с други лица, че не е отдаден под наем, не е обект на делба, съдебен спор или реституция , и че изобщо не са налице каквито и да било обстоятелства, които биха осуетили, накърнили или затруднили осъществяването на окончателна сделка, и носи пълна наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс , както и отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи във връзка с това.

КУПУВАЧЪТ от своя страна има задължения да плати договорената продажна цена в размера и срока, уговорени в  договора.

По-горе съм изброила реквизити, които според мен са задължителни за сключване на предварителен договор, тъй като той е, ако мога образно да се изразя – пребюдия към сключване на окончателен.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнение в Как и при какви условия се отменя договор за имот? Сделка. Недействителност.

 1. Маргарита Георгиева каза:

  Здравейте. Днес 28.10.22 г. в агенцията по вписванията разбирам, че има сключен договор през февруари 2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот без продавачите отбелязани в договора да знаят за това. Възможно ли е да се анулира сделката и ако е възможно какво трябва да направя

  1. Десислава Щебетовска каза:

   Здравейте, съветвам ви да потърсите добър адвокат. Адвокат Бисерка Маринова е изключителен адвокат и ще ви помогне.
   Поздрави,
   Десислава Щебетовска

 2. Ема каза:

  Здравейте .През 2004 съм придобила имот с покупко продажба . До този момент аз живея в имота и плащам данъци за него . Миналата година когато се оказа ,че тези от които съм купила имота декларират в данъчното молба за закриване на моята партида и представят нот акт от 2005 ,че аз съм им продала имота си. Аз не съм си продавала имота и живея в него . Може ли някой ,който уж е закупил имот да крие това 16години и друг да му плаща данъците и да живее в този имот . Подала съм в съда иск за унищожаването на този нот акт . Но ме интересува моментът този човек не е ли изгубил правото на притежание на този имот ,ако 16гидини друг е бил данъчно задължено лице по него ?Благодаря . Може ли да правим посочите начин за връзка с вас за консултация .

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   когато един недвижим имот се придобива чрез покупко-продажба, сделката се изповядва в кантора на нотариус и се вписва в Имотен регистър към Агенция по вписванията. Всеки новопридобит имот се декларира в данъчната служба с подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ в двумесечен срок ако е покупко-продажба и в шестмесечен срок – когато имота е придобит по наследство. От тук следва, че няма как лице закупило недвижим имот по надлежния ред да скрие това.
   С уважение,
   Десислава Щебетовска

 3. Ивелина Димитрова каза:

  Здравейте, имам следния въпрос: имот на мой роднина е продаден на публична продан от ЧСИ през 2015 г. Преди два месеца стана на въпрос, че лицето което е закупило имота е адвокат, а уж адвокати, съдии и др. нямали право да купуват имоти от ЧСИ. Така ли е и има ли срок за предявяване на иск за разваляне на продажбата?

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте Ивелина.
   Вижте чл. 487 – 501 от ГПК и чл. 185 от ЗЗД. В публичната продан може да участва всяко дееспособно юридическо и физическо лице. Участието може да бъде лично или чрез законен представител или пълномощник. Не може да участва като наддавач в публичната продан: длъжника, неговия законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдебния изпълнител, пазачите и управителите на продаваното имущество, съдиите, прокурорите, съдебните изпълнители, съдиите по вписванията, адвокатите относно имущество на територията на съответния Окръжен Съд.
   Относно сроковете – направете кунсултация с адвокат. Има различни хипотези във връзка с Постановлението за възлагане и дали е първа по ред на насрочване и провеждане продан… И въобще, според ГПК основанията за обжалване на постановлението за възлагане на недвижим имот при извършване на публична продан са две – наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно или имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена. От 2015 година до сега – края на 2021 година са минали доста години.
   Благодаря Ви за въпроса и желая всичко най добро,
   Десислава Щебетовска

 4. Васил каза:

  Родители правят фективна покупка продажба на едно от децата си през2007г.Три месеца след това бащата почива (рак на мозъка). Може ли сега майката да развали сделката.

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте. От 2007 до сега 2021 година са минали над 13 години. Минал е давностния срок. Владението на имота отдавна е предадено. С уважение, Десислава Щебетовска

 5. Величка каза:

  Когато продавачите са двама единият от тях умира преди да е изтекъл срока за получаване на цялата сума от имота, другият собственик решава да прекрати продажбата ,възможно ли е,?

  1. Щебетовска каза:

   Здравейте,
   отговор на Вашия въпрос трябва да търсите в предварителния договор сключен между страните по сделката.
   Всичко зависи от клаузите в него. Предварителния договор урежда всички отношения между продавач/и и купувач/и на недвижим имот – цена, срокове, условия, начини и възможности за прекратяване на договора, неустойки и обезщетения за неизпълнение, последици.
   Благодаря Ви за въпроса. Той идва в помощ на всички, които считат че сключването му е излишно, а всъщност предварителния договор е изключително важен документ предхождащ подписването на нотариалния акт и осъществяването на сделката в кантората на нотариус. Успех!