Просрочия по кредити. ЦКР. Защо ни отказват кредит от банка?

От изключителна важност е кредитите да се обслужват редовно за да не изпадате в просрочия, и още по-лошо да попаднете в „черния списък“ на ЦКР. Когато имате лоша кредитна история – не сте правили редовно месечни вноски, тоест не сте погасявали задължението си към банката, тя като институция подава информация към Централен кредитен регистир и Вие автоматично попадате в графата на клиенти с кредитната задлъжнялост към банките и финансовите институции. Независимо от размера на кредита подлежите  на отчитане в ЦКР ако сте клиент на банка, платежна институция и дружество за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19  ЗПУПС.
Важно е също, да не чакате последния момент, а да отидете и да поговорите със служител на банката когато имате финансови притеснения. Това междувпрочем, е често явление в днешно време, когато хората едвам издържат семействата си. Виждате какво става по улиците – народа е беден и е притиснат в ъгъла. Но, банките нямат интерес да ви съдят, да запорират жилища или да ви включват в „черни списъци“. Те си искат парите, които са ви дали назаем. Сключили сте договор с банката. ЧЕТЕТЕ ДОГОВОРИТЕ СИ!

ЦКР се поддържа от Българската народна банка (БНБ) в информационна система. От там е видна  кредитната задлъжнялост на клиентите към банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които извършват дейност на територията на Република България.

Отидете и разговаряйте с кредитен консултант.

Просто, много е важно хората сами да преценяват рисковете и финансовите си възможности. Ако нямате стабилни доходи, по-добре живейте по-скромно отколкото да си навличате бъдещи неприятности.

Чл. 19. от ЗПУПС
Отпускане на кредити
(1) Платежните институции могат да отпускат кредити, свързани с платежните услуги по чл. 4, т. 4, 5 или 7, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1. кредитът има спомагателен характер и се отпуска само във връзка с изпълнението на определена платежна операция;
2. срокът за погасяване на кредита, отпуснат във връзка с платежна операция, не надвишава 12 месеца;
3. средствата, от които се отпуска кредитът, не са получени и не се държат от платежната институция с цел изпълнение на определена платежна операция;
4. собственият капитал на платежната институция по всяко време по преценка на БНБ е достатъчен с оглед размера на отпуснатия кредит.
(2) Ако установи, че някое от условията по ал. 1 не е налице, БНБ може да забрани отпускането на кредити от платежната институция до отстраняване на нарушението.
(3) При отпускането на кредити на потребители се прилага Законът за потребителския кредит.

Чл. 4. от ЗПУПС
Платежни услуги
Платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;
3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. изпълнение на платежни операции, при които съгласието на платеца за изпълнение на платежната операция е дадено посредством телекомуникационно, цифрово или информационно устройство и плащането е извършено към оператора на телекомуникационна или информационна система или мрежа, който действа само като посредник между ползвателя на платежната услуга и доставчика на стоките или услугите.

Може ли клиент на банка с лоша кредитна история да тегли или рефинансира кредит ако не са изминали пет години? За съжаление докато не измине петгодишния срок, информацията в ЦКР остава.
Ето какъв въпрос получих на електронната си поща:

Здравейте, Десислава
проблемът ми е следния: : отказаха ми паричен кредит от 2 банки поради една и съща причина(просрочена вноска по потр.кредит) през 2010г. Направих справка с ЦКР и се оказа вярно това.Кредита е погасен,но аз съм с лош статус. Странното е, че ми отпусната TV на изплащане преди 2 месеца. Как стана това? Как да рефинансирам този кредит без да чакам 5 години? Моля за съвет. Благодаря предварително.
Николета

Институцията, която Ви е отписнала заем за закупуване на телевизор е преценила риска. И е решила да ви кредитира. Ако банка отказва за ви отпусне заем в по-голям размер, явно риска за банката е по-висок. Информацията от кредитния регистър, до която имат достъп банковите институции, е дала основание за отказ.
Опитайте в повече банки да отправите запитване за кредит. Може би, някоя от тях, имайки предвид, че казвате, че кредита Ви е погасен ще Ви отпусне заем. Може да отидете в банката към, която сте имали просрочие през 2010г. и да ги помолите да ви предоставят удостоверение или някакъв документ удостоверяващ, че не дължите нищо към днешна дата. И с този документ да опитате да кандидаствате за нов кредит в другата банка, като го приложите към останалите документи (направете си ксерокопия, а оригинала си запазете за Вас).
Прочетете наредба 22 за ЦКР. Там ясно е описано функционирането, подаването и получаването на информация от Централния кредитен регистър.

Наредба № 22
от 16 юли 2009 г.
за Централния кредитен регистър
(Издадена от Българската народна банка,
обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 62 от 4 август 2009 г.;
в сила от 1 октомври 2009 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2012 г.)

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се урежда функционирането, подаването и получава-
нето на информация от Централния кредитен регистър.
Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Централният
кредитен регистър е организирана и поддържана от Българската народна банка
(БНБ) информационна система за кредитната задлъжнялост на клиентите към
банките и финансовите институции, както и към платежните институции и дру-
жествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 от Закона за
платежните услуги и платeжните системи (ЗПУПС), които извършват дейност
на територията на Република България.
Чл. 3. Регистърът осигурява:
1. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) централизиране
на информацията за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и фи-
нансовите институции, както и към платежните институции и дружествата за
електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС;
2. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) ползване на инфор-
мация от банките и финансовите институции, както и от платежните институции
и дружествата за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС
за кредитната задлъжнялост на техните клиенти;
3. обобщаване на събраната информация и ползването є за нуждите на БНБ.
Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) В Централния
кредитен регистър информация за кредитната задлъжнялост на клиентите си подават и получават следните институции:
1. банка, получила лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност;
2. клон на банка от държава членка, извършващ дейност на територията на
Република България по реда на чл. 20 и 21 от Закона за кредитните институции
(ЗКИ);
3. клон на банка от трета държава, получил лиценз от БНБ по реда на чл. 17
ЗКИ;
4. финансова институция със седалище в Република България, вписана в ре-
гистъра по чл. 3, ал. 2 ЗКИ с основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3,
ал. 1, т. 3 ЗКИ;
5. клон на чуждестранна финансова институция от държава членка по чл. 24
ЗКИ, съответно по чл. 27 ЗКИ, която извършва на територията на Република
България дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ, вписана в
регистъра по чл. 3, ал. 2 ЗКИ;
6. (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) платежни институции и дружества за електронни пари, отпускащи кредити по реда на чл. 19 ЗПУПС.
Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) В Централния кредитен регистър подлежат на отчитане кредити на клиенти към институциите по чл. 4 независимо от размера им.
(2) Не подлежат на отчитане:
1. заеми на правителството;
2. кредити на Българската народна банка;
3. кредити, при които е договорено допустимо надвишение на плащанията
над остатъка по платежни сметки (овърдрафт) в размер под 1000 лв., когато са
класифицирани като редовна експозиция по смисъла на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (Наредба № 9 на БНБ).

Глава втора
Ред за включване в и изключване от информационната
система на Централния кредитен регистър

(Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., 2 сила от 30 април 2012 г.)
Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от
30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 подават писмено заявление до подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, за включване в информационната система на Централния кредитен регистър, което съдържа данни за фирма, седалище и адрес на управление. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от документ за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. вътрешни правила, с които се определят условията и редът за подаване на
информация към Централния кредитен регистър, както и правата и задълженията на длъжностните лица, които ще обработват, подават и получават тази информация; тези правила съдържат и реда и условията за контрол за верността на подаваната в БНБ информация и за коригиране на неточно подадена информация;
3. информация за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Централния кредитен регистър;
4. документ за платена такса за включване в Централния кредитен регистър съгласно тарифа на БНБ.
(2) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Заявлението и необходимите документи по ал. 1 се подават в срок до шест месеца от датата на вписване на институцията в съответния публичен регистър при БНБ.
Чл. 7. (1) Когато заявителят предостави всички документи по чл. 6, датата на включването му в информационната система на Централния кредитен регистър и правата на достъп се определят със заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ.
(2) Ако заявителят не предостави документите по чл. 6 или предоставените
документи съдържат непълна, противоречива или невярна информация, БНБ
писмено уведомява заявителя за това, като изпраща писмо, съдържащо указания
за отстраняване на несъответствията.
(3) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по
чл. 4 уведомяват в 15-дневен срок отдел „Централен кредитен регистър“ в БНБ
за всяка промяна в информацията и документите, настъпила след включване в
информационната система на Централния кредитен регистър, като прилагат и
заверени копия на документите, удостоверяващи промяната.
Чл. 8. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Изключване на институции по чл. 4 от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва в следните случаи:
1. при отнемане на лиценз за извършване на банкова дейност по реда на ЗКИ
или при получено уведомление от компетентния надзорен орган в държава членка по реда на чл. 84 ЗКИ за отнемане на разрешението за извършване на банкова дейност на банка, която осъществява дейност в Република България чрез клон;
2. при заличаване на регистрация на финансова институция на основание чл.9 от Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции;
3. при разрешение от БНБ за доброволна ликвидация на банка;
4. (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) след уведомяване
от управление „Банков надзор“ за преустановяване на основната дейност по чл.2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗКИ;
5. (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) при отнемане на издадения лиценз на платежна институция или дружество за електронни пари;
6. (нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) при прекратяване на дейността на платежна институция или дружество за електронни пари.
Чл. 9. (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Изключването от информационната система на Централния кредитен регистър се извършва със
заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, с определена в нея дата на изключване.

Глава трета
Подаване и коригиране на информацията
в Централния кредитен регистър(ЦКР)

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 са длъжни да събират и подават към Централния кредитен регистър информация в електронен вид за всички кредити на техните клиенти и за настъпилите изменения по тези кредити до окончателното им погасяване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) При сключване на нов договор за кредит или при изменение на вече сключен договор за кредит институциите по чл. 4 подават информация към Централния кредитен регистър в срок до 5 работни дни, считано от датата на сключване на договора или изменението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 подават към Централния кредитен регистър ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, информация за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти към последната дата на отчетния месец. Те подават в същия срок и информация за извършените корекции по кредити на техни клиенти за предходни отчетни периоди.
Чл. 11. (1) Размерът на дълга по всеки отделен кредит се определя като сума от главницата, текущо начислените лихви, такси, комисионни и други разходи по кредита, както и дължимия данък върху добавената стойност по договора за лизинг.
(2) Когато кредитите са в чуждестранна валута, те се преизчисляват в левове по обявения от Българската народна банка обменен курс.
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 подават данни за размера на всеки отделен кредит съгласно чл. 11, както и информация за размера на обезценките съгласно приложимите счетоводни стандарти.
Чл. 13. (1) При подаване на информация към Централния кредитен регистър банките класифицират кредитите в класификационна група по реда на Наредба № 9 на БНБ и предоставят данни за размера на специфичните провизии. Прехвърлените вземания по кредити към трети лица по чл. 15, които банките обслужват и администрират, се отчитат условно класифицирани по Наредба № 9 на
БНБ в зависимост от периода на просрочие.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари класифицират кредитите условно по Наредба № 9 на БНБ в зависимост от периода на просрочие.
Чл. 14. При синдикирани кредити всяка банка или финансова институция – кредитор, подава информация към Централния кредитен регистър за своя дял от кредита. Наредба № 22 5
Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) (1) Когато институция по чл. 4 е прехвърлила вземането си по кредит на лице, което не е банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция,
платежната институция или дружеството за електронни пари, прехвърлила/о вземането по кредита.
(2) Когато институция по чл. 4 е прехвърлила вземането си по кредит на друга банка или финансова институция, платежна институция или дружество за електронни пари, но продължава да обслужва и администрира погашенията по кредита, информация към Централния кредитен регистър за този кредит и за настъпилите изменения по него подава банката или финансовата институция, платежна институция или дружество за електронни пари, придобила/о вземането
по кредита.
Чл. 16. (1) Въвеждането и идентификацията на клиентите в Централния кредитен регистър се извършва с идентификационни кодове, както следва:
1. за клиентите – физически лица: единен граждански номер (ЕГН);
2. за клиентите – еднолични търговци и юридически лица: ЕИК или код по БУЛСТАТ;
3. за клиентите – чуждестранни физически лица, които не са получили единен граждански номер по установения за това ред от компетентните български органи, идентификационният код в Централния кредитен регистър се определя въз основа на личния им номер или други данни за самоличност, а за чуждестранните юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър – въз основа на данните от регистрацията им по седалището на лицето.
(2) В Централния кредитен регистър могат да се въвеждат и други индивидуализиращи данни, посочени в указание по прилагането на наредбата.
Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Българската народна банка не извършва корекции на подаваната от институциите по чл.4 информация към Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 носят отговорност за верността и своевременното подаване на информацията по тази наредба.
Чл. 18. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.)
Институция по чл. 4 със седалище в Република България, обявена в несъстоятелност или ликвидация, подава информация към Централния кредитен регистър по реда на тази наредба до датата на решението на съда за заличаването й от Търговския регистър.
(2) При обявяване в несъстоятелност или ликвидация на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, осъществяващи дейност в Република България чрез клон, както и при решение за закриване на клон на банка или финансова институция със седалище в държава членка или на банка със седалище в трета държава, информация в Централния кредитен регистър се подава до заличаването й от съответния пуб- личен регистър в държава членка, където е регистрирана, респективно до заличаването на клона.

Глава четвърта
Условия и ред за получаване на информация от централния
кредитен регистър

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Централният кредитен регистър осигурява на институциите по чл. 4 информация в електронен вид в реално време за кредитната задлъжнялост на клиентите им срещу заплащане на такса съгласно тарифа на БНБ.
(2) Информацията за кредитната задлъжнялост за клиентите включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по активни и по погасени кредити за 5-годишен исторически период.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 заплащат такси за направени справки за кредитната задлъжнялост на техните клиенти през отчетния месец в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър при запазване на банковата, професионалната и търговската тайна.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 получават и ползват информация от Централния кредитен регистър само за установяване на кредитната задлъжнялост на техните клиенти. Те нямат право да разгласяват и предоставят тази информация на трети лица, както и да я използват за търговски цели, включително и като обобщени данни.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Централният кредитен регистър обобщава информацията за общата кредитна задлъжнялост на клиентите ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец, и я предоставя в електронен вид на институциите по чл. 4.
Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Ежемесечната информация за кредитите, която институциите по чл. 4 подават по чл. 10, ал. 3, се съхранява в Централния кредитен регистър за срок 5 години, считано от отчетния период, за който се отнася.
Чл. 21. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012
г.) Всяко лице има право да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост в Централния кредитен регистър, включително кои институции по чл. 4 са подали информация в системата на регистъра. Наредба № 22 7 Българската народна банка предоставя исканата информация чрез справка от този регистър след заплащане на такса съгласно тарифа на БНБ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Всяко лице има право да изисква информация относно кредитната си задлъжнялост и от инсти-
туцията по чл. 4, подала информация в Централния кредитен регистър.
(3) При смърт на физическо лице неговите наследници могат да поискат информация за кредитната задлъжнялост на наследодателя по реда на ал. 1 и 2 след представяне на удостоверение за наследници.
Чл. 22. (1) Правото по чл. 21, ал. 1 се реализира с писмено заявление до БНБ. В заявлението се посочват данни по документ за самоличност на заявителя и по какъв начин желае да му бъде предоставена информацията – лично или по пощата. При подаване на заявлението в БНБ заявителят или упълномощеното от него лице се идентифицират чрез представяне на документ за самоличност.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Заявлението за информация за физическо лице се подава лично от лицето или от негов представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър.
(3) Когато се иска информация за юридическо лице, заявлението по ал. 1 се подава лично от лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено от него лице. Към заявлението се прилагат:
1. актуално удостоверение за регистрация или ЕИК на заявителя;
2. удостоверение за актуално състояние за лицата, които не са вписани в Търговския регистър;
3. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава от представляващите го лица.
(4) Чуждестранните лица прилагат към заявлението по ал. 1 следните документи:
1. актуален документ за регистрация на юридическото лице – заявител, в легализиран превод на български език;
2. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) изрично нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър, в случай че заявлението не се подава лично; ако пълномощното е заверено от нотариус извън Република България, то следва да бъде в легализиран превод на български език.
(5) Документите по ал. 3 и 4 се предоставят в оригинал или в нотариално заверен препис.
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.
Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Информацията по чл. 21, ал. 1 се предоставя в писмена форма срещу подпис лично на заявителя или на лице, упълномощено от заявителя с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ.
(2) Информацията по чл. 21, ал. 1 може да бъде изпратена на заявителя и по пощата с обратна разписка на посочен от заявителя адрес.
(3) Българската народна банка предоставя исканата информация в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението, ако заявителят е предоставил необходимите документи. При отказ заявителят се уведомява в същия срок писмено, като се посочват причините за отказа.
Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Когато лице установи, че съдържащата се за него информация в Централния кредитен регистър е неточна, то има право да подаде писмено заявление до институцията по чл. 4, която я е подала към регистъра, за коригиране на установена от него неточност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) В срок до 7 работни дни от получаване на заявлението институцията по чл. 4 е длъжна да го разгледа и да даде писмен отговор до заявителя.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Ако искането е основателно, институцията по чл. 4 извършва корекцията и подава коригираните данни към информационната система на Централния кредитен регистър в срока и по реда на чл. 10, ал. 3.
(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Ако клиент на институция по чл. 4 оспори по съдебен ред данни, които се съдържат за него в Централния кредитен регистър, това обстоятелство се отразява в информационната система на регистъра. Информацията за наличие на оспорване, както и за влязло в сила съдебно решение по спора, се подава институциите по чл. 4 в
срока и по реда на чл. 10, ал. 2.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институцията по чл. 4 не събира такса за разглеждане на заявлението по ал. 1.

Глава пета
Контрол, мерки и санкции

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Българската народна банка осъществява контрол за спазване на условията и реда за подаване и ползване на информация от Централния кредитен регистър.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Българската народна банка може да дава препоръки на институциите по чл. 4 за подобряване на отчетността по тази наредба, да изисква допълнителни сведения или документи във връзка с осъществявания контрол по ал. 1, както и да извършва проверки на място.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Институциите по чл. 4 предоставят измененията и допълненията на правилата по чл. 6, ал. 1, т. 2 в 10-дневен срок от датата на тяхното приемане.
Чл. 26. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) Ако институция по чл. 4 не подаде в срок по чл. 10, ал. 3 месечна информация към Централния кредитен регистър или подава информация, която не отговаря на изискванията по тази наредба, БНБ преустановява достъпа й до Централния кредитен регистър за извършване на справки за кредитна задлъжнялост на клиентите до подаване на съответната информация.

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) При установяване на нарушения на тази наредба на институциите по чл. 4 се налагат предвидените в ЗКИ глоби и санкции.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, без банка, което е или желае да стане страна по правоотношение с институция по чл. 4 във връзка с получаване на кредит.
2. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) „Кредит“ е всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице, което е резултат от предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, включително акцептен кредит, финансов лизинг, предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма, сконтиране на менителница, запис на заповед или чек, менителнично поръчителство (авал), поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение, придобито вземане чрез цесия, встъпване в дълг или поемане на дълг, прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро, овърдрафт, кредит, свързан с платежни услуги по чл. 19 ЗПУПС, други вземания и поети ангажименти независимо от използвания инструмент.
3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.) „Кредитна задлъжнялост“ е задлъжнялостта на едно физическо или юридическо лице към институциите по чл. 4, подаващи информация по реда на тази наредба.
4. „Синдикиран кредит“ е кредит, разрешен заедно от две или повече банки, от две или повече финансови институции или от банки и финансови институции.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от Закона за кредитните институции, приета е с Решение № 88 от 16 юли 2009 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 1 октомври 2009 г.
§ 3. Банките, включени в информационната система на Централния кредитен регистър до влизането в сила на тази наредба, запазват правата си и не подават заявление за включване по реда на чл. 6. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок до два месеца от влизане на наредбата в сила.
§ 4. Дъщерните на банки финансови институции с основна дейност по чл. 2, ал. 2, т. 6 и/или по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции, които са получавали чрез банката-майка информация от Централния кредитен регистър до влизането на тази наредба в сила и които бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (ДВ, бр. 36 от 2009 г.), подават заявление за включване в Централния кредитен регистър по реда на чл. 6 и 7 в
срок до два месеца от влизане на тази наредба в сила. Достъпът до Централния кредитен регистър на финансови институции по предходното изречение, които в срок до два месеца от влизане на тази наредбата в сила не бъдат вписани в регистъра по Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции или не бъдат включени в Централния кредитен регистър, се преустановява.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 22 на БНБ от 1998 г. за Централен кредитен регистър на банките (обн., ДВ, бр. 92 от 1998 г.; изм., бр. 29 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2006 г.; доп., бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2007 г.).
§ 6. Подуправителят, ръководещ управление „Банково“ на Българската народна банка, издава указания по прилагането на наредбата.

Преходни и заключителни разпоредби
към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22
от 2009 г. за Централния кредитен регистър
(Обн. – ДВ, бр. 31 от 2012 г., в сила от 30 април 2012 г.)

§ 26. Финансови институции, включени в информационната система на ЦКР, които отпускат кредити като платежни институции и дружества за електронни пари по реда на чл. 19 ЗПУПС, не подават заявление за включване по реда на чл. 6, ал. 1. Те предоставят актуализирани вътрешни правила по чл. 6, ал. 1, т. 2 в срок, определен от подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“.
§ 27. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции, приета e с Решение № 23 от 5 април 2012 г. на Управителния съвет на Българската народна банка и влиза в сила от 30 април 2012 г.

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.