Колко ще ни струва подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

В Държавен вестник бр. 103 от 28.12.2012г. е публикувано

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Приема план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален
референдум на 27 януари 2013 г. на обща сума 13 805 000 лв., разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за 2012 г. – чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г.;
2. за 2013 г. – за сметка на предвидените за референдума средства по централния бюджет
за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и по централния бюджет за съответните години.
Чл. 4. Министърът на финансите в рамките на утвърдените по приложението към чл. 1 средства може да одобрява компенсирани промени между отделните разходни позиции по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Чл. 5. (1) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити до 31 март 2013 г. да представят на министъра на финансите отчет за изразходваните средства.
(2) С размера на неусвоените средства министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 5, ал. 1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Приложение към чл. 1 ПЛАН-СМЕТКА за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум с въпрос „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

Въпроса не е дали да се развива ядрена енергетика в Република България…Въпроса е защо и кому е нужно да задава въпроса СЕГА и дали е работа на народа да решава решените вече въпроси, които би трябвало да са в компетенцията на правоспособни, квалифицирани хора… Защото,  лесно е да посочиш народа и да откажеш поемане на отговорност за минали и настоящи безумия, а изхода и при двата възможни вариата неминуемо ще затегне гърлото отново на човека от народа – на теб, на мен, на децата ни…

Най-четени публикации за имоти:


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.